Συμβουλές για την έκδοση ΑΦΜ, κάρτας ΟΑΕΔ και ηλεκτρονικού εισιτηρίου

Στο Κοινωνικό Κέντρο της Κάριτας Ελλάς στο Νέο Κόσμο παρέχεται η υπηρεσία οικονομικής συμβουλευτικής και φοροτεχνικής υποστήριξης σε αιτούντες άσυλο, πρόσφυγες και σε μετανάστες που διαμένουν στην Ελλάδα

Ακολουθούν χρήσιμες Συμβουλές για την έκδοση ΑΦΜ, κάρτας ΟΑΕΔ και κάρτας Μέσων Μεταφοράς:

ΑΦΜ:

Η έκδοση γίνεται σε τοπικές ΔΟΥ, αναλόγως τη διεύθυνση κατοικίας του ωφελούμενου. Ο ωφελούμενος χρειάζεται να έχει στην κατοχή του:

 • Κάρτα Αιτούντος Άσυλο (Asylum Seekers Card – τρίπτυχο), άδεια διαμονής ή άλλο αποδεκτό ταυτοτικό στοιχείο.
 • Βεβαίωση δομών φιλοξενίας / ή βεβαίωση διαμονής σε παραχωρημένο ακίνητο, ή λογαριασμό ρεύματος, ή αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας.
 • Έντυπο Μ1 (μπορεί να το παρέχει η Κάριτας Ελλάς συμπληρώνοντας τα στοιχεία του ωφελούμενου).

Κάρτα Ανεργίας ΟΑΕΔ:

Η έκδοση κάρτας ανεργίας γίνεται στα κατά τόπους γραφεία της υπηρεσίας του ΟΑΕΔ, ανάλογα τη διεύθυνση κατοικίας του ωφελούμενου.

 • ΑΦΜ ή Φορολογική δήλωση. Οι ωφελούμενοι που δεν είναι υπόχρεοι σε υποβολή Φορολογικής Δήλωσης απαιτείται να συμπληρώσουν την αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 , η οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής τους. Η Κάριτας Ελλάς μπορεί να τους παρέχει την απαιτούμενη βοήθεια.
 • Βεβαίωση δομών φιλοξενίας / ή βεβαίωση διαμονής σε παραχωρημενο ακίνητο, ή λογαριασμό ρεύματος, ή αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας.
 • Κάρτα Αιτούντος Άσυλο (Asylum Seekers Card – τρίπτυχο), κάρτα διαμονής ή άλλο αποδεκτό ταυτοτικό στοιχείο.
 • AMKA.
 • Ο ΟΑΕΔ ωστόσο, διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε δικαιολογητικό που κατά την κρίση του θεωρείται απαραίτητο για τον έλεγχο ανεργίας.

Έκδοση προσωποποιημένης «Ath.ena Card» για δωρεάν μετακίνηση στις Συγκοινωνίες:

H αίτηση γίνεται μέσω Internet, ενώ η έκδοση και παραλαβή της κάρτας γίνεται σε συγκεκριμένους σταθμούς του ΜΕΤΡΟ / ΤΡΑΜ.

Ο ωφελούμενος μπορεί να προσέλθει στο Κοινωνικό Κέντρο της Κάριτας Ελλάς στο Νέο Κόσμο για την ηλεκτρονική αίτηση. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

 • Κάρτα Αιτούντος Άσυλο (Asylum Seekers Card – τρίπτυχο), κάρτα διαμονής ή άλλο ταυτοτικό στοιχείο.
 • Κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ.
 • Κωδικούς Taxisnet (Η Κάριτας Ελλάς παρέχει οδηγίες στον ωφελούμενο για την έκδοση των κωδικών).
 • AMKA.

Για κάθε επιπλέον πληροφορία, διευκρίνηση ή υποστήριξη, ο ωφελούμενος μπορεί να προσέλθει στο Κοινωνικό Κέντρο της Κάριτας Ελλάς στο Νέο Κόσμο, Ρενέ Πυώ 2A, Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:30-15:30, Τηλ: 2130909940.

 

Useful advices on issuing AFM, OAED Card and Transportation Card

In the Social Spot of Caritas in Neos Kosmos, a service as of Financial Consulting in asylum seekers, refugees and immigrants, who are leaving in Greece, is provided.

Below you will find useful Αdvices on issuing AFM, OAED Card and Transportation Card:

AFM:

Issuing is carried out from local Tax Offices, depending on beneficiary’s address. Beneficiary should have:

 • Asylum Seekers Card (white card), permit or other official Identification document.
 • Verification of address, either from Camp’s or Shelter’s Owner/administrator, or attestation of hospitality from a third person, or electricity bill or house lease contract.
 • Μ1 document (Caritas Hellas can provide beneficiary with this document).

 OAED unemployment Card:

OAED Card issuing is carried out from local OAED offices, depending on beneficiary’s address. Beneficiary should have:

 • AFM or Tax declaration. Beneficiaries that they are not obliged to have tax declaration, they should make a specific statement in written, and get it verified in KEP offices. Caritas Hellas can support beneficiaries and provide more details for the whole procedure.
 • Asylum Seekers Card (white card), permit or other official Identification document.
 • Verification of address, either from Camp’s or Shelter’s Owner/administrator, or attestation of hospitality from a third person, or electricity bill or house lease contract.
 • AMKA.
 • However, in some cases, OAED may requires additional documentation.

Personalized «Ath.ena Card» for means of transportation:

Application is carried out through internet, but the card is delivered in specific Metro / Tram stations.

Beneficiary should visit Caritas Social Spot at Neos Kosmos, for the online application. Documentation needed:

 • Asylum Seekers Card (white card), permit or other official Identification document.
 • OAED card.
 • Taxisnet codes (Caritas Hellas can provide beneficiary with detailed information on how to get the codes).
 • AMKA.

For any further information, additional question or support, Beneficiaries should visit Caritas Social Spot at Neos Kosmos, Rene Pio 2Α, Monday to Friday, 09:30-15:30, Tel: 2130909940.

 

نصائح مهمة حول اصدار الـ AFM، بطاقة الـ OAED و بطاقة الـمواصلات

AFM:

يتم الإصدار من مكاتب الضرائب المحلية، إعتمادا على عنوان صاحب العلاقة (المستفيد). صاحب العلاقة او الشخص المستفيد يجب ان يمتلك :

 • بطاقة طالبي اللجوء (البطاقة البيضاء)، سماح او وثيقة هوية رسمية اخرى.
 • بيان عنوان، إما من مدير/ مالك المخيم او الملجئ ، او شهادة إستضافة من شخص ثالث، او فاتورة كهرباء او عقد إيجار منزل.
 • وثيقة M1 (كاريتاس هيلاس تستطيع تزويد المستفيدين بهذه الوثيقة).

بطاقة العاطلين عن العمل (OAED):

بطاقة الـ OAED يتم إصدارها من مكاتب هيئة العاطلين عن العمل، إعتمادا على عنوان سكن المستفيد. الشخص المستفيد يجب ان يمتلك:

 • AFM او إعلان ضريبي. المستفيدين غير الملزمين بعمل إعلان ضريبي، يجب عليهم ان يقوموا بعمل بيان محدد كتابة، و يجب تصديقه في احد مكاتب الـ KEP. تستطيع كاريتاس دعم المستفيدين و تزويدهم بتفاصيل اكثر عن كل الإجراء.
 • بطاقة طالبي اللجوء(البطاقة البيضاء)، تصريح اووثيقة هوية رسمية اخرى.
 • بيان عنوان سكن، إما من مدير/ مالك المخيم او الملجئ ، او شهادة إستضافة من شخص ثالث، او فاتورة كهرباء او عقد إيجار منزل.
 • AMKA
 • على كل حال، في بعض الحالات، OAED ربما تقوم بطلب وثائق إضافية.

بطاقة «Ath.ena Card» الشخصية لوسائل النقل :

الطلبات تتم (تقدم) من خلال الانترنيت، لكن البطاقة يتم تسليمها في محطات مترو او ترم محددة.

 • يجب على المستفيد زيارة مركز كاريتاس الاجتماعي في نيوس كوزموس ، للتقديم عبر الإنترنت. الوثائق المطلوبة :
 • بطاقة طالبي اللجوء (البطاقة البيضاء)، تصريح اووثيقة هوية رسمية اخرى.
 • بطاقة الـ OAED .
 • رموز الـ Taxisnet ( كاريتاس هيلاس تستطيع تزويد المستفيد بمعلومات مفصلة عن كيفية الحصول على الرموز)
 • AMKA

لاية معلومات إضافية، اسئلة إضافية او الدعم،على المستفيدين زيارة مركز كاريتاس الإجتماعي في نيوس كوزموس، رينيه بيو 2A، من الإثنين الى الجمعة، 09:30 : – 15:30

هاتف : 213 0909940

 

نکاتی برای صدور افیمی. کارد اوید و کارد برای حمل و نقل

AFMافمی

این نشریه در دفاتر مالیاتی در محلی که آدرس اصلی دریافت کننده ساخته شده است. مزایده دهنده باید در اختیار داشته باشد:

اجازه اقامت کارد پناهجو و سه برگ یا سایر شناسنامه قابل قبول.

تأیید هویت میزبانی / یا گواهی محل اقامت در صورت حساب قرضه یا برق، یا یک کپی از قرارداد اجاره

فرم ام یک را (ممکین است توسط کاریتاس هلاس پور کرده و در اختیار داشته باشید.

OAED کارت بیکاری(اوید)

صدور کارد بیکاری را باید در دفاتر اوید در محل اقامت در خواست کننده انجام خواهد شد.

افمی یا اظهارنامه مالیاتی. مزایدهندگان که موظف به ارائه یک اعلامیه مالیاتی نیستند، لازم است که بیانیه مربوطه قانون 1599/1986 را که همراه با گواهی امضاء آنها است، پر کنند. کاریتاس هیلاس در این باره می تواند به آنها کمک کند.

قرداد نامه خانه/ یا تعهد نامه از کمپ مشخص/ ویا قبض برق اصلی و کوپی میتواند کومک کننده باشد.

کارت پناهجو (سه برگ) یا کارت اقامت یا سایر شناسه قابل قبول است.

اوید. با این حال، حق درخواست هر سند را دارد که در قضاوت آن برای کنترل بیکاری ضروری است.

نیاز است: ATth.ena Card برای حمل و نقل رایگان به نخسه شخسی

درخواست از طریق اینترنت ساخته می شود، در حالی که کارت در ایستگاه مترو / ترام مشخص  صادر می شود.

برای درخواست آنلاین می توانید از مرکز اجتماعی کاریتاس هلاس مراجعه کنید. مدارک مورد نیاز عبارتند از.

کارت پناهجویان (سه برگ) و یا کارت اقمت.

کارد بیکاری اوید.

کد های (تکسیس نید) را کاریتاس هیلاس در این باره مراجعین راهنمای خواهد کرد.

امکا.

برای هر گونه اطلاعات اضافی، روشن شدن موضعات یا حمایت، می تواند به مرکز اجتماعی کاریتاس هیلاس در نیوس کوسموس رینه پیو 2 ا از روز دوشنبه تا جمعه از ساعت 09:30 الی 15:30 مراجعه کنید.

تلفن 2130909940

 

جاری کرنے پر مفید شورہ  AFM اور ,کارڈ OAED ذرئع آمد و رفت کا کارڈ

:AFM

جاری ھونے والے مقامی ٹیکس کے دفتر سے کیا جاتا ہےفائدہ مند ایڈریس پر منحصرھےفائدہ مند ھونا چاہے

 • پناہگزنیوں کا کارڈ سفید کارڈ پرمنٹ اور یا دیگرسرکاری شناختی دستاویز_

_ایڈریس کے توثیق کسی بھی کیمپ یا پناہ گاہ کامالک یا تیسرے شخص سے مہمانیت کی توثیق یا بجلی کے بل یا گھر کے ٹیکس معائدہ سے ایڈریس کی توثیق.

1M_ ( دستاویز کاریتاس ھیلاس دستاویز کے ساتھ فائدہ مند فراہم کر سکتے یہں–

بے روزگاری کارڈ: OAED

دفتر کے دفتر سے ھوگا اور یہ منحصرے افراد کے پاس ایڈریس ھونا چاہیے OAEDکارڈ جاری کرنے والے مقای

AFM منافع بخش وہ ٹیکس کی اعلان مکلف افراد کے پاس نہیں ھونا چاہیے اورانہیں لکھنامیں ایک مخصوص بیان کرنا چائیہے اور اسے KEP آفس ومیں تصیدیق کیجیے۔فاہدمندوں کی حمایت کاریتاس پورے طریقہ کارکے کے لئے مزید تفصیلات فراہم کر سکتے یہں۔

پناہ گزنیوں کا کارڈ سفید کارڈ پرمٹ یا دیگر سرکاری شناختی دستاویز_

­ ایڈریس کی توثیق کیمپ یا گھر کے مالک یا منتظم یا تیسرے شخص سے مہمانیت کی تو ثیق اور یا بجلی کے بل یا گھرکے اجزاء کا معاہدہ

AMKA

تاہم کچھ معاملات میں OAED اضافی دستاویزات کی ضرورت ھو سکتی ہیں.

 • ذاتی نوعیتenacard  نقل وحمل کے ذریعہ.

درحواست انٹرنیٹ کے ذریعہ کیا جاتا ہے ،لیکن محصوص میٹرو ٹرمپ سٹیشنوں میں کارڈ فراہم کی گۂی ھے آن لان درخواستکے لئے فائدہ مند افراد کو نیوس کسمس کاریتاس سماجی جگہ کا دورہ کرنا چائہے ۔اور دستاویزات کی بھی ضروات ھے۔

پناہ گزین کا کارڈ یا سفید کارڈ ،پرمٹ اور یا دیگر سرکاری شناخت کے دستاویزات۔

OAED کارڈ

ٹیکس نیٹ کوڈ (کاریتاس ھہلاس کوڈ حاصل کرنے کے لئے کسی طرح پر تفصیلی معلومات کے ساتھ فراہم کیا جاسکتا ھے۔

AMKA –

مزید معلومات کے لئے ،اضافی سوالات یا معاونت،فائدہ مند افراد کو کاریتاس ھہلاس سماجی جگہ پرنیوس کوسمس رین پیوA2 پیر سے لئے کے جمعہ تک9:30 بجے سے 15:30 بجے تک۔

فون:2130909940