Δράσεις
Ομάδα Ελεύθερου Σχεδίου στη δομή φιλοξενίας Σερρών
Ομάδα Ελεύθερου Σχεδίου στη δομή φιλοξενίας Σερρών
Οι συναντήσεις της ομάδας πραγματοποιούνται στο χώρο κοινωνικών δραστηριοτήτων της Κάριτας Ελλάς κάθε Δευτέρα

Η Κάριτας Ελλάς, μέσω του Προγράμματος «Μετάβασις – Συμμετοχή, ενίσχυση και κοινωνική ένταξη προσφύγων / μεταναστών στην Ελλάδα», έχει δημιουργήσει χώρο κοινωνικών δραστηριοτήτων για τους ενήλικες που διαμένουν στη Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων στις Σέρρες. Σε αυτόν το χώρο κάθε Δευτέρα πραγματοποιείται η συνάντηση της ομάδας ελεύθερου σχεδίου και ζωγραφικής.

Οι συναντήσεις  της ομάδας ελεύθερου σχεδίου και ζωγραφικής ξεκίνησαν από τον Ιανουάριο του 2018 και οργανώνονται από το προσωπικό της Κάριτας Ελλάς. Η συγκεκριμένη δράση γίνεται με σκοπό να υπάρξει επαφή των  ωφελούμενων με την τέχνη και μέσω αυτής να καλλιεργηθεί το ομαδικό πνεύμα, η δημιουργικότητα και η γόνιμη ανταλλαγή ιδεών στην τέχνη.

Η ομάδα αποτελείται από μικτά τμήματα ανδρών και γυναικών από το Ιράκ και τη Συρία. Οι συμμετέχοντες δείχνουν ιδιαίτερο ζήλο και έχουν ενεργό ρόλο στη δημιουργία πρωτότυπων και αξιόλογων έργων. Σε κάθε συνάντηση όλοι οι συμμετέχοντες εστιάζουν σε μία θεματική που προσπαθούν με αφοσίωση να αναπαράγουν στο χαρτί.

Η θεματική κάθε συνάντησης αποφασίζεται από κοινού με τους ωφελούμενους του προγράμματος και το περιεχόμενό της αντλείται από εικόνες του πολιτισμού και της κουλτούρας των συμμετεχόντων. Με αυτόν το τρόπο έχει επιτευχθεί η διαπολιτισμική επικοινωνία και η βαθύτερη γνωριμία των εμπλεκόμενων.

Με τη πάροδο του χρόνου έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος τόσο σε καλλιτεχνικές όσο και κοινωνικές δεξιότητες των επωφελούμενων. Τα έργα τους σχεδιάζεται να εκτεθούν στο ευρύ κοινό με σκοπό να επιτευχθεί ο αμφίδρομος στόχος της τέχνης.

Το πρόγραμμα του κοινωνικού χώρου επιπλέον περιλαμβάνει κοινωνικές δραστηριότητες, εκμάθηση ελληνικών, προβολές ταινιών και ντοκιμαντέρ , τμήμα γυναικών και δραστηριότητες τεχνικής ενδυνάμωσης που απευθύνονται στον ενήλικο πληθυσμό της δομής. Το πρόγραμμα  «Μετάβασις – Συμμετοχή, Ενδυνάμωση και κοινωνική ένταξη των προσφύγων / μεταναστών στην Ελλάδα», υλοποιείται από την Κάριτας Ελλάς σε συνεργασία με την Κάριτας Γερμανίας και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας.

Drawing Group of Caritas Hellas in the Social Spot of Serres Accomodation Center

Caritas Hellas, through the Program «Metavasis – Participation, Enhancement and Social Integration of Refugees / Immigrants in Greece», has created a space for social activities for the adults living in the Refugee Accommodation Center in Serres. In Caritas social spot every Monday there is a meeting of the free drawing group.

The meetings of the drawing team began in January 2018 and are organized by the staff of Caritas Hellas. This action is aimed at bringing in contact the beneneficiaries with art and through it to cultivate team spirit, creativity and fruitful exchange of ideas in art.

The group consists of mixed groupd of men and women from Iraq and Syria. The participants are particularly focused and have an active role in creating original and worthwhile artwork. At each meeting, all participants focus on a theme that they try with dedication to reproduce on paper.

The topic of each next meeting is decided together with the beneficiaries of the program and its content draws on images of the participants cultures. In this way intercultural communication and the deeper acquaintance of those involved has been achieved.

Over the months , significant progress has been made in both the artistic and social skills of the benefactors. Their artwork is planed to be exhibited to the public  in order to achieve the two-way goal of art.

The social space program also includes social activities, Greek learning, film screenings and documentaries, women’s group and technical empowerment activities aimed at the adult population of the structure.   The «Metavasis program – Involvement, Empowerment and Social Integration of Refugees / Immigrants in Greece», is implemented by Caritas Hellas in cooperation with Caritas Germany and is funded by the German Ministry of Foreign Affairs.

Διαβάστε ακόμη...