Εργασία στην Κάριτας Βικαριάτου Θεσσαλονίκης

by caritas-thessaloniki Δεκέμβριος 07, 2016 11:29

Αριθ. Πρωτ. : 02Α/2016 

Θεσσαλονίκη, 07/12/2016                                                                                                                                                             

 

Κολοκοτρώνη 19, Τ.Κ . 56 430

Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης

Τηλ.:  2310 654 256

Fax:  2310 654 256

cathenoria_thes@yahoo.gr

Πληροφορίες: Σους Ισσάμ

                            Τηλ. 6974 000 818

 
   
   

 

 

 

 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΗΝ

«ΚΑΡΙΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

ΕΝΟΣ  ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ TOY ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ    

_______________________

 

        Η «ΚΑΡΙΤΑΣ Θεσσαλονίκης», που εδρεύει στην Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, στην οδό Κολοκοτρώνη 19, Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και Μη Κυβερνητική Οργάνωση, Φορέας του Αποστολικού Βικαριάτου Θεσσαλονίκης της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα για την Ποιμαντική της Φιλανθρωπίας, της Αγαθοεργίας και της Κοινωνικής Συμπαράστασης, ενεργώντας σύμφωνα με σχετική απόφαση της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής, η οποία αφορά την πρόσληψη ενός υπαλλήλου για την εκτέλεση εργασιών στο Γραφείο της Γραμματεία,    

Π ρ ο κ η ρ ύ τ τ ε ι

την πλήρωση μιας (1) θέσης υπαλλήλου, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας από 1η Ιανουαρίου 2017 έως και 31η Δεκεμβρίου 2017, πλήρους απασχόλησης, με την ειδικότητα Υπαλλήλου του Γραφείου της Γραμματείας Διοικητικής Υποστήριξης του Αποστολικού Βικαριάτου Θεσσαλονίκης, που θα απασχοληθεί στο γραφείο της Κάριτας της Εκκλησιαστικής Επαρχίας του Αποστολικού Βικαριάτου Θεσσαλονίκης, το οποίο εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Φράγκων 19, για την εκτέλεση εργασιών οι οποίες καθορίζονται στην  παρούσα απόφαση και με τις παρακάτω  προϋποθέσεις:

1.- Η επιλογή και στη συνέχεια η πρόσληψη του προσωπικού για μια (1) θέση Υπαλλήλου του Γραφείου της Γραμματείας Διοικητικής Υποστήριξης της «ΚΑΡΙΤΑΣ Θεσσαλονίκης», ανάμεσα σε άτομα που θα έχουν από πριν αξιολογηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και που θα έχουν κληθεί σε συνέντευξη, όπως ειδικότερα ορίζεται στην αριθ. 1Α/05.12.2016  απόφαση  της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής.

Θα επιλεγεί ο υποψήφιος, του οποίου τα τυπικά, τα ουσιαστικά και τα άλλα, κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης, προσόντα, υπερτερούν έναντι αυτών των άλλων υποψηφίων.      

2.- Αριθμός θέσεων ΕργασίαςΜια (1)

3.-  Φορέας απασχόλησης«ΚΑΡΙΤΑΣ Θεσσαλονίκης».   Ο Υπάλληλος του Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης της Γραμματείας της «Κάριτας Θεσσαλονίκης» θα αναφέρεται στο μέλη του Δ.Σ. της Οργάνωσης.

4.-  Τόπος απασχόλησηςΘεσσαλονίκη.  

5.- Είδος Σύμβασης, διάρκειά της, μήνες, ημέρες και ώρες απασχόλησης:  Σύμβαση εξαρτημένης Εργασίας Ιδιωτικού  Δικαίου  Ορισμένου  Χρόνου, με χρονική διάρκεια απασχόλησης ενός (1) έτους, πλήρους απασχόλησης, 40 ώρες εβδομαδιαίως, με πρόγραμμα εργασίας που θα καθορίσει το Δ. Σ.          

6.- Αντικείμενα εργασιών – Περίληψη: Ο Υπάλληλος του Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης της Γραμματείας της «Κάριτας Θεσσαλονίκης» καλείται, μεταξύ των άλλων, να ασχολείται με τα ακόλουθα καθήκοντα:

-   Τηρεί και συντάσσει τα πρακτικά των αποφάσεων του Δ. Σ. και της Γ. Σ.

-   Κρατά το Βιβλίο Πρωτοκόλλου της «ΚΑΡΙΤΑΣ Θεσσαλονίκης».

-   Έχει την επιμέλεια της αλληλογραφίας.

-   Έχει την ευθύνη γραμματειακής υποστήριξης των διαφόρων προγραμμάτων που υλοποιεί η «ΚΑΡΙΤΑΣ Θεσσαλονίκης» καθώς και άλλα καθήκοντα γραφικής εργασίας που θα ανατεθούν από το Δ.Σ.

-   Προβαίνει στη διενέργεια ακροάσεων και στην καταχώρηση των στοιχείων στα ηλεκτρονικά μητρώα των ωφελούμενων. Ενημερώνει επίσης τα ηλεκτρονικά μητρώα, σε ότι αφορά στις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους ωφελούμενους.

-   Με την έγκριση και εποπτεία του Προέδρου, συντονίζει τη λειτουργία του Γραφείου της Οργάνωσης, επικοινωνεί με τα μέλη και συντονίζει τις δραστηριότητες με σκοπό την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία της Οργάνωσης.

 

Απαιτούμενα προσόντα του υποψήφιου  

Ο υποψήφιος πρέπει:

*   Να είναι Καθολικός/κή, έλληνας/νίδα υπήκοος ή μόνιμος/μόνιμη κάτοικος Ελλάδας με άδεια εργασίας (προαπαιτούμενο).  

*   Να έχει καλή γνώση της Κοινωνικής Διδασκαλίας της Καθολικής Εκκλησίας. Θα συνεκτιμηθεί προηγούμενη σχετική εθελοντική προσφορά και εμπειρία.  

*   Να είναι ακέραιου χαρακτήρα, με πρωτοβουλία και ευθυκρισία και ικανότητα επικοινωνίας.

*   Να έχει καλή επαφή με την Εκκλησία ή να έχει υπηρετήσει σε οργανώσεις της Εκκλησίας.

*  Να έχει οργανωτικές ικανότητες και να είναι συνεργάσιμος. 

*   Για άνδρα υποψήφιο, να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να  έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

*   Να είναι κάτοχος, τουλάχιστον, απολυτηρίου Λυκείου ή Εξαταξίου Γυμνασίου της Ημεδαπής ή της Αλλοδαπής.          

*   Να είναι, σε πολύ μεγάλο βαθμό, γνώστης και χειριστής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών – Επεξεργασία  κειμένου βάσεις δεδομένων και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, καθώς και γνώστης των σύγχρονων μέσων επικοινωνίας.       

*   Να χειρίζεται άριστα την Ελληνική γλώσσα, στον γραπτό και τον προφορικό λόγο.

*   Να έχει άριστη δεξιότητα γραπτής και προφορικής επικοινωνίας, τουλάχιστον στα Αγγλικά. Συνεκτιμάται η καλή γνώση περισσότερων ξένων Γλωσσών.         

 

Γ.- Η πρόσληψη του υπαλλήλου θα γίνει με επιλογή ανάμεσα στα άτομα που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη θέση αυτή, και που θα αξιολογηθούν από τη μόνιμη Επιτροπή Αξιολόγησης που συγκροτήθηκε με την με αριθμό  1Α/05.12.2016  απόφαση  της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής. 

 

      Ο κάθε υποψήφιος πρέπει να υποβάλλει σχετική  αίτησή του  και  μαζί να καταθέσει α) Βιογραφικό του σημείωμα, β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986,  θεωρημένη  για  το  γνήσιο  της υπογραφής  του  δηλούντα, ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό είναι αληθή, γ) Επικυρωμένη φωτοτυπία του Απολυτηρίου Μέσης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και των τυχόν πτυχίων Ανώτερης ή Ανώτατης Εκπαίδευσης ή άλλων τίτλων σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αναγνωρισμένων στην Ελλάδα και δ) Επικυρωμένη φωτοτυπία του Δελτίου Ταυτότητάς του.  

        Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους, τα δικαιολογητικά και το βιογραφικό τους: α) Στην Έδρα του Αποστολικού Βικαριάτου Θεσσαλονίκης – Οδός  Κολοκοτρώνη 19, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο, γραπτώς, από αυτούς άτομο, κατά τις ώρες από 09:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. καθ’ όλες τις εργάσιμες ημέρες, και το αργότερο έως και τις 16 Δεκεμβρίου 2016, β) Στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση cathenoria_thes@yahoo.gr με θέμα: “Αίτηση υποψηφίου υπαλλήλου Γραμματείας” και γ) Ταχυδρομικώς με συστημένο φάκελο ή με courier. Καταληκτική προθεσμία, για όλες τις περιπτώσεις παραλαβής από την «ΚΑΡΙΤΑΣ Θεσσαλονίκης» των αιτήσεων με τα δικαιολογητικά, είναι η Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016. 

        Στην περίπτωση αποστολής του φακέλου ταχυδρομικώς ή με courier, το εμπρόθεσμο του περιεχομένου του (Αίτηση, δικαιολογητικά, βιογραφικό σημείωμα), κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψήφιου.  

Οι αιτήσεις, τα δικαιολογητικά και το βιογραφικό των υποψηφίων θα εξετασθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία θα καλέσει σε συνέντευξη όσους θα κρίνει θετικά. 

         Η παρούσα Προκήρυξη δημοσιεύεται στην Ιστοσελίδα της «ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ», την ιστοσελίδα του Βικαριάτου Θεσσαλονίκης, ανακοινώνεται στις ενορίες του Βικαριάτου Θεσσαλονίκης και στο Δελτίο Ημερήσιας Ενημέρωσης (Δ.Η.Ε.) του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Συνόδου της Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδας καθώς και στις Κάριτας των Καθολικών Εκκλησιαστικών Επαρχιών της Ελλάδας. Αντίγραφο της παρούσας Προκήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν από το Γραφείο της «ΚΑΡΙΤΑΣ Θεσσαλονίκης», το Γραφείο του Αποστολικού Βικαριάτου Θεσσαλονίκης, καθ΄όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 

Ο Πρόεδρος

της «Κάριτας Θεσσαλονίκης»

Σεβ. Π. Ιωάννης Σπιτέρης,

Καθολικός Αρχιεπίσκοπος Κερκύρας

& Αποστολικός Τοποτηρητής Απ. Βικαριάτου Θεσσαλονίκης