Θέση εργασίας για Υπεύθυνο Οικονομικών Υπηρεσιών στην Κάριτας Ελλάς

by caritas-hellas Μάιος 10, 2017 14:58

Την πλήρωση μιας θέσεως εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με πλήρη απασχόληση και με την ειδικότητα: «Υπεύθυνος Οικονομικών Υπηρεσιών», προκηρύττει η Κάριτας Ελλάς.Η επιλογή και στη συνέχεια η πρόσληψη του Υπεύθυνου Οικονομικών Υπηρεσιών θα γίνει από την Εκτελεστική Επιτροπή της Κάριτας Ελλάς, ανάμεσα σε άτομα που θα έχουν από πριν αξιολογηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία θα εξετάσει και τα δικαιολογητικά που θα έχουν καταθέσει οι υποψήφιοι και οι οποίοι θα  έχουν κληθεί σε συνέντευξη από την Επιτροπή αυτή, όπως ειδικότερα ορίζεται στην αριθ. 19 / 16-5-2016  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κάριτας Ελλάς. Θα επιλεγεί ο  υποψήφιος, του οποίου τα τυπικά, τα ουσιαστικά και τα άλλα, κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης, προσόντα, υπερτερούν έναντι αυτών των άλλων υποψηφίων.      

Ο Υπεύθυνος Οικονομικών Υπηρεσιών θα έχει ως κύρια αρμοδιότητά του την καθημερινή οικονομική παρακολούθηση της δομής του προγράμματος και της προετοιμασίας οικονομικών αναφορών. Πιο συγκεκριμένα θα βοηθά σε: Ημερήσια παρακολούθηση και έλεγχο των δαπανών της δομής του προγράμματος. Προετοιμασία εντύπων πληρωμών και προκαταβολών και έλεγχο αυτών σύμφωνα με τις προκαθορισμένες κατευθυντήριες γραμμές. Προετοιμασία οικονομικών αποτελεσμάτων της δομής του προγράμματος. Επίβλεψη και παρακολούθηση της υλοποίησης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της δομής. Παρακολούθηση των πληρωμών των προμηθευτών της δομής. Έλεγχο των επιλέξιμων δαπανών και εξόδων  της δομής.Παρακολούθηση του προϋπολογισμού σε σχέση με τις δαπάνες της δομής. Διατήρηση των οικονομικών φακέλων / αρχείων της δομής του και διασφάλιση ότι τα απαραίτητα έντυπα συμπληρώνονται ορθώς. Διασφάλιση της συμμόρφωσης των συναλλαγών δαπανών που διενεργούνται από τα επιτόπια γραφεία, ελέγχοντας ότι οι δαπάνες σχετίζονται με την υλοποίηση του έργου της δομής. Επίσης, ότι τα δικαιολογητικά έγγραφα δαπανών είναι πλήρη, καθώς και η επιβεβαίωση της ακρίβειας των ποσών και η ύπαρξη αποδεικτικών παραλαβής υπηρεσιών και αγαθών πριν την πληρωμή. Επιβεβαίωση ότι όλα τα πρωτότυπα έγγραφα φέρουν τους κατάλληλους κωδικούς (ημερομηνία, λογιστικός κωδικός, αναλυτικοί κωδικοί) και ότι τοποθετούνται σε φακέλους σε αύξουσα σειρά με βάση τους αριθμούς συναλλαγής για εύκολη μελλοντική αναφορά. Προετοιμασία των ταμειακών αιτημάτων για τον επόμενο μήνα. Διατήρηση της ασφάλειας των μετρητών.

Απαιτούμενα προσόντα και εμπειρία     
-Ανώτατες (ΑΕΙ) Σπουδές Χρηματοοικονομικών, Οικονομικών ή Λογιστικής κατεύθυνσης ή πτυχίο ΑΤΕΙ Λογιστικής κατεύθυνσης ή συναφούς αντικειμένου.
-Μεταπτυχιακές Σπουδές σε συναφές αντικείμενο.
-Τουλάχιστον τρία έτη εργασιακής εμπειρίας σε διεύθυνση οικονομικής διαχείρισης, ιδιαίτερα σε ΜΚΟ, σε τομέα υποστήριξης οικονομικών πόρων από δημόσιους και ιδιώτες δωρητές.
-Επαρκής εργασιακή εμπειρία σε διεθνές περιβάλλον, περιλαμβανομένου του μοντέλου συνεργασίας μεταξύ των Οργανώσεων Κάριτας. -Άριστες γνώσεις Η/Υ: Excel, Word, Outlook, Powerpoint κ.α.-Άριστη γνώση: αγγλικής και ιταλικής (ή εναλλακτικά αρμενικής) γλώσσας, σε γραπτό και προφορικό επίπεδο και η γνώση οικονομικής ορολογίας στην αγγλική και ελληνική γλώσσα.-Έντονο ομαδικό πνεύμα και διαπροσωπικές δεξιότητες, ενεργητική και θετική προσέγγιση, ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης και ιεράρχησης προτεραιοτήτων.-Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες και ομαδικό πνεύμα εργασίας και επίλυσης προβλημάτων.-Αναπτυγμένη ικανότητα οργάνωσης και παρακολούθησης έργων. -Συνέπεια στην τήρηση χρονοδιαγραμμάτων.-Υψηλός βαθμός ακρίβειας για τη διασφάλιση της ορθότητας των οικονομικών στοιχείων.-Έμφαση στη λεπτομέρεια και στην παράδοση αξιόπιστης και ποιοτικής εργασίας. -Υπευθυνότητα και εχεμύθεια.-Δυνατότητα για συχνά ταξίδια είτε στο εσωτερικό, είτε στο εξωτερικό για ανάγκες του Προγράμματος.-Πίστη στις αρχές της Καθολικής Εκκλησίας και όσων αυτή πρεσβεύει.-Γνώση και εκτίμηση για το  Όραμα και την Αποστολή της Κάριτας  Ελλάς, περιλαμβανομένης και της εξοικείωσης με την Κοινωνική  Διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας. 

Υποβολή Αίτησης υποψηφιότητας και άλλων δικαιολογητικών 
    Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς: α) Αίτηση, β) Συνοδευτική Επιστολή, γ) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα (επιθυμητό και στην αγγλική) με την όποια προϋπηρεσία τους, σε επιμορφωτικά Σεμινάρια, την απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λ.π. και άλλα κατά την κρίση τους χρήσιμα βιογραφικά  στοιχεία για την τεκμηρίωση των τυπικών τους προσόντων και δ) Φωτοτυπία του Δελτίου της Ταυτότητάς τους. Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι : 

1.- Να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

caritashellas@caritas.gr και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης ΥΠΟΙΚΥΠ/2017 (Υπεύθυνος Οικονομικών Υπηρεσιών)

2.- Να τα ταχυδρομήσουν με συστημένο φάκελο ή με courier στη διεύθυνση : Κάριτας Ελλάς, Οδός Καποδιστρίου 52, 104 32 - Αθήνα, όπου πάνω στον  φάκελο θα αναγράφεται η ένδειξη του  Κωδικού της θέσης ΥΠΟΙΚΥΠ/2017 (Υπεύθυνος Οικονομικών Υπηρεσιών)

3.- Να τα καταθέσουν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο, γραπτώς, από αυτούς άτομο, στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς, Οδός Καποδιστρίου 52 - Αθήνα, κατά τις ώρες από 9 π.μ. έως 2 μ.μ. καθ’ όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας.

    Στην περίπτωση αποστολής του φακέλου ταχυδρομικώς ή με courier, το εμπρόθεσμο του περιεχομένου του (Αίτηση, Συνοδευτική επιστολή, Βιογραφικό σημείωμα και Φωτοτυπία του Δελτίου Ταυτότητας), κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής (ΕΛΤΑ - COURIER κ.λ.π.), ο οποίος, μετά από την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

     Καταληκτική προθεσμία παραλαβής από τη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών, για όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους 1, 2 και 3 «Υποβολή Αίτησης υποψηφιότητας και άλλων δικαιολογητικών», ορίζεται η Παρασκευή 26 Μαΐου 2017.

    Για να δείτε και να κατεβάσετε την αίτηση, πατήστε εδώ
Ακουλουθεί αναλυτικά η προκήρυξη.