Κατευθύνσεις για την υποδοχή και την ένταξη των μεταναστών από τον Πάπα Φραγκίσκο

by caritas-hellas Αύγουστος 31, 2017 15:44
«Πρακτικές συμβουλές και κατευθύνσεις για την υποδοχή και ένταξη των μεταναστών» δίνει ο Πάπας Φραγκίσκος, σύμφωνα με τον πατέρα Φάμπιο Μπάτζιο, υφυπουργό του τμήματος Μετανάστευσης και Προσφύγων του Ποντιφικού Συμβουλίου.
 
Ακολουθεί η συνέντευξη του π. Φάμπιο στα αγγλικά και στη συνέχεια η ελληνική μετάφραση: 
 
Pope Francis gives “very practical” pointers for the reception and integration of migrants, says Father Fabio Baggio, Under-Secretary and ‘Number 3” of the Migrants and Refugees Section of the Dicastery for the Service of Integral Human Development, referring to the Pontiff’s Message for the World Day of Migrants and Refugees, which will be observed on January 14, 2018, on the theme “Receive, Protect, Promote and Integrate.”
 
In an interview published on August 21, 2017 by the Italian Catholic Agency SIR, Father Baggio says that the Message gives “very practical pointers,” especially in regard to” legal and safe ways” for all migrants. He addresses “a very clear appeal” for the Church’s engagement, strong in her “good practices.”
 
The Holy Father stresses the importance of protecting migrants from the start, “offering them all the information necessary to decide if they will depart or not , where to and how to get there”; then in the country of destination, where they can be helped to “remain in a regular situation or to regularize their position.”
 
The Message also calls for “the recognition of the capacities and competencies of migrants with the validation of study and professional diplomas, so that these persons can offer the best,” “further their education” and be “a contribution and an occasion of development for the countries that receive them,” added the Under-Secretary.
 
For migrants and refugees it’s not only a question of having a legal “passport” but also of “engaging with a place” or “with a territory.” It’s not about saying to them “You can and you can’t,” but about saying “if you wish, remember that there is a certain responsibility to assume,” specified Father Baggio.
 
He also mentioned “the fear of invasion” caused by “ignorance of those that knock at the doors.” The priest believes that it’s necessary to “work enormously on education, on the culture of encounter, by providing real data.”
 
“To go to the other is not necessarily natural: with a child it’s much more present but with an adult there is often a brake because one fears losing something in the encounter with the other,” said the priest. The experience of history “teaches that civilizations are born in fact of the encounter between different peoples when they are open, not when they are closed,” he conclude.
 
Πρακτικές κατευθύνσεις
 
Ο Πάπας Φραγκίσκος δίνει «πολύ πρακτικές» συμβουλές και κατευθύνσεις για την υποδοχή και την ένταξη των μεταναστών, λέει ο πατέρας Fabio Baggio, υφυπουργός και υπ’ αριθμόν 3 του Τμήματος Μετανάστευσης και Προσφύγων του Ποντιφικού Συμβουλίου για την Υπηρεσία της Ολοκληρωμένης Ανθρώπινης Ανάπτυξης, αναφερόμενος στον μήνυμα του Ποντίφικα για την Παγκόσμια Ημέρα των Μεταναστών και των Προσφύγων, η οποία θα τιμηθεί στις 14 Ιανουαρίου 2018 με θέμα «Υποδοχή, Προστασία, Υποστήριξη και Ένταξη».
 
Σε συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε στις 21 Αυγούστου 2017 από την Ιταλική Καθολική Υπηρεσία SIR, ο Πατέρας Baggio λέει ότι το μήνυμα δίνει «πολύ πρακτικές κατευθύνσεις», ειδικά όσον αφορά τους «νόμιμους και ασφαλείς τρόπους» για όλους τους μετανάστες. Απευθύνει «μια πολύ σαφή έκκληση για την ισχυρή εμπλοκή της Εκκλησίας στις καλές πρακτικές της».
 
Ο Άγιος Πατέρας υπογραμμίζει τη σημασία της προστασίας των μεταναστών από την άφιξή τους στην Ευρώπη, «προσφέροντάς τους όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να αποφασίσουν εάν θα φύγουν ή όχι, πού και πώς θα φτάσουν εκεί», και αργότερα, στη χώρα προορισμού, πώς μπορούν «να παραμείνουν σε μία κανονική κατάσταση ή να νομιμοποιήσουν την παρουσία τους».
 
Το μήνυμα του Πάπα Φραγκίσκου αναφέρεται επίσης «στην αναγνώριση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των μεταναστών, με την αναγνώριση και επικύρωση των σπουδών και των επαγγελματικών διπλωμάτων τους, έτσι ώστε «αυτοί οι άνθρωποι να μπορούν να προσφέρουν το καλύτερο, να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους» και να δώσουν «μια ευκαιρία ανάπτυξης για τις χώρες που τους υποδέχονται», πρόσθεσε ο υφυπουργός.
 
Για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες δεν πρόκειται μόνο για ένα «νομικό διαβατήριο», αλλά και για μια «δέσμευση με έναν τόπο ή με μια χώρα». Δεν πρόκειται να τους πούμε «μπορείτε ή δεν μπορείτε», αλλά  «αν το επιθυμείτε, να θυμάστε ότι «υπάρχουν και κάποιες ευθύνες που πρέπει να υπολογίσετε», διευκρίνησε ο πατέρας Baggio.
 
Αναφέρθηκε επίσης στο «φόβο της εισβολής» που προκαλείται από την «άγνοια των ανθρώπων που χτυπούν τις πόρτες». Ο ιερέας θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να «εργάζονται συστηματικά στην εκπαίδευση, στην κουλτούρα της συναναστροφής και της συνάντησης, παρέχοντας πραγματικά δεδομένα» καταλήγει.
 
Πηγή: Zenit.org