Νέα Θέση Εργασίας

by caritas-hellas Φεβρουάριος 01, 2017 16:33

                                                         Αρ. Πρωτ.  29/17

                                                        Αθήνα, 01/02/17

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ» 
ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ Μ.Κ.Ο.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Τ Τ Ε Ι
την πλήρωση της θέσεως
Συντονιστή/τριας Προγράμματος

Πρόγραμμα : ‘’ Ασφαλής Στέγαση προσφύγων και μεταναστών εντός Ανοιχτού Κέντρου Φιλοξενίας Βορείου Ελλάδος’’ 

 Είδος Σύμβασης, διάρκειά της, μήνες, ημέρες και ώρες απασχόλησης: Σύμβαση εξαρτημένης Εργασίας Ιδιωτικού  Δικαίου  Ορισμένου  Χρόνου, με διάρκεια απασχόλησης από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και την ημερομηνία λήξης την οποία θα καθορίσει το αρμόδιο συλλογικό όργανο της Κάριτας Ελλάς, για όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, και από τις ώρες 9 π.μ. έως 5 μ.μ.    Διάρκεια σύμβασης 4μήνες.      

 Τόπος απασχόλησης:  Θεσσαλονίκη, Βόρεια  Ελλάδα.  

Αναφορά σε :Πρόεδρο, Διευθύντρια, Προϊσταμένη της Κάριτας Ελλάς, Υπεύθυνο Προγραμμάτων. 

 

Κάριτας Ελλάς

Η Κάριτας Ελλάς είναι μια Μη Κυβερνητική Φιλανθρωπική Οργάνωση που εμπνέεται από την Κοινωνική Διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας και από τις εμπειρίες και ελπίδες των ανθρώπων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, υφίστανται στερήσεις, είναι περιθωριοποιημένοι και ζουν σε συνθήκες φτώχειας. Βοηθάει άτομα που έχουν ανάγκη, οποιασδήποτε θρησκείας χωρίς διακρίσεις.

Περίληψη Προγράμματος

Η Κάριτας Ελλάς, πρόκειται να υλοποιήσει πρόγραμμα  που αφορά στη διάθεση και τοποθέτηση οικίσκων σε Κέντρα Φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών στη Βόρεια Ελλάδα.  Στόχος του προγράμματος είναι  να διασφαλιστεί η  στέγαση και  η ασφαλής διαμονή στα Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών  ώστε να καλυφθεί η ανάγκη  αξιοπρεπούς στέγασης όλων των διαμενόντων εντός του Κέντρου Φιλοξενίας στο οποίο θα τοποθετηθούν .

Περίληψη Θέσης

Πρωταρχικός ρόλος του/της συντονιστή/τριας προγράμματος είναι η διοικητική και οικονομική  διαχείριση  του προγράμματος, βάσει των αναγκών και των προτεραιοτήτων όπως ορίζονται από αυτό. Ο/Η συντονιστής/τρια  εξασφαλίζει  ώστε να πληρούνται όλες  οι διοικητικές και οικονομικές απαιτήσεις του προγράμματος; Παρακολουθεί και αξιολογεί την πρόοδο του έργου και  αναπτύσσει επιμέρους εργαλεία παρακολούθησης;  Προετοιμάζει μηνιαίες  αναφορές αξιολόγησης  στην αγγλική γλώσσα και είναι υπεύθυνος/η για την τελική έκθεση αξιολόγησης του προγράμματος

Ο/Η συντονιστής/τρια του προγράμματος συνεργάζεται στενά με τον τεχνικό σύμβουλο του έργου, ώστε να εξασφαλιστεί η τεκμηριωμένη   διαδικασία επιλογής και η έγκαιρή και ασφαλής διαδικασία  κατασκευής και τοποθέτησης των οικίσκων.

Βασικές απαιτήσεις

·         Πτυχίο διοίκησης επιχειρήσεων/ οικονομικών

·          Έγκυρη άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα / Δυνατότητα κατά νόμο εργασίας στην Ελλάδα 

·          Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής. Γνώση της γερμανικής επιθυμητή

·          2 χρόνια εμπειρίας σε διαχείριση ευρωπαϊκών και/ή διεθνών  προγραμμάτων .Εμπειρία με άλλη ΜΚΟ επιθυμητή 

·          Ομαδική εργασία, διαπολιτισμική ευαισθησία, ευελιξία

·          Ικανότητα εργασίας σε ένα απαιτητικό περιβάλλον 

·         Πλήρης γνώση και εκτίμηση του οράματος και της αποστολής της Κάριτας,   συμπεριλαμβανομένης της εξοικείωσης με την Κοινωνική Διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας. 

·         Πολιτισμική ευαισθησία και άριστα επικοινωνιακά προσόντα. 

·         Δυνατότητα για Ταξίδια: Ταξίδια/μετακίνηση σε περιοχές υλοποίησης των Προγραμμάτων μέσα και γύρω από την Θεσσαλονίκη.

Αίτηση Πρόσληψης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν  βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή   στην ηλεκτρονική διεύθυνση press-caritashellas@caritas.gr ,με επισήμανση για τη θέση ‘’συντονιστή προγράμματος, πρόγραμμα οικίσκων’’   (ή να ταχυδρομήσουν με συστημένη επιστολή ή courier κλειστό φάκελο που θα περιέχει την αίτησή τους με όλα τα δικαιολογητικά στη διεύθυνση: Κάριτας Ελλάς, Καποδιστρίου 52, 104 32 Αθήνα.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα εξετασθούν από την επιτροπή αξιολόγησης και θα κληθούν σε συνέντευξη όσοι υποψήφιοι κριθούν θετικά. Η επιτροπή αξιολόγησης θα κρίνει τους υποψήφιους σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής και βάσει βιογραφικού και συνέντευξης.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση 

Καταληκτική προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών είναι η Τρίτη 7 Φεβρουαρίου.

Ο Πρόεδρος
της Κάριτας Ελλάς

Πατέρας Αντώνιος Βουτσίνος
Ιερέας