Τρεις μεταφραστές Φαρσί και Αραβικών αναζητά για τη Θεσσαλονίκη η Κάριτας Ελλάς

by caritas-hellas Μάιος 18, 2017 13:28
Την πλήρωση τριών θέσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με πλήρη απασχόληση και με την ειδικότητα: «ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ» Φαρσί και Αραβικών, οι οποίοι θα απασχοληθούν στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, προκηρύττει η Κάριτας Ελλάς.  
 
Βασικός στόχος του Έργου με τίτλο «Μετάβαση» - Συμμετοχή, ενίσχυση και κοινωνική ένταξη προσφύγων/μεταναστών στην Ελλάδα, είναι η παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης συμπεριλαμβανομένων κοινωνικών, εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων ενσωμάτωσης σε γειτονιές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης όπως επίσης και μέσα σε επίσημες ανοιχτές  δομές φιλοξενίας προσφύγων. 
 
Επιλογή και Πρόσληψη 
Η επιλογή και στη συνέχεια η πρόσληψη των Μεταφραστών – Πολιτισμικών Διαμεσολαβητών, με Σύμβαση Εξαρτημένης Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, θα γίνει από την Εκτελεστική Επιτροπή της Κάριτας Ελλάς, ανάμεσα σε άτομα που θα έχουν από πριν αξιολογηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία θα εξετάσει και τα δικαιολογητικά που θα έχουν καταθέσει οι υποψήφιοι και οι οποίοι θα  έχουν κληθεί σε συνέντευξη από την Επιτροπή αυτή, όπως ειδικότερα ορίζεται στην αριθ. 19 / 16-5-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κάριτας Ελλάς. Θα επιλεγεί ο  υποψήφιος, του οποίου τα τυπικά, τα ουσιαστικά και τα άλλα, κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης, προσόντα, υπερτερούν έναντι αυτών των άλλων υποψηφίων.       
 
Αντικείμενα εργασιών   
Ο Μεταφραστής – Πολιτισμικός Διαμεσολαβητής εργάζεται ως μεταφραστής της ομάδας σε κάθε σημείο όπου υλοποιείται το έργο.
Συνεργάζεται στενά σε καθημερινή βάση με το προσωπικό και όλους τους ωφελούμενους
Υποστηρίζει όλο το προσωπικό ώστε να επικοινωνεί με τους ωφελουμένους του έργου και όταν κρίνεται απαραίτητο με όλους όσους συμμετέχουν σε δραστηριότητες του έργου
Παρέχει υπηρεσίες μετάφρασης / διερμηνείας λαμβάνοντας υπόψη τις πολιτισμικές διαφορές (πολιτισμικός διαμεσολαβητής) 
Παρέχει υποστήριξη σε όλη την ομάδα υλοποίησης του έργου
Μεταφράζει τα έγγραφα στις απαιτούμενες γλώσσες 
Συμμετέχει σε όλες τις συνεδρίες και συναντήσεις με τους ωφελούμενους (δραστηριότητες του καθημερινού προγράμματος, επισκέψεις, ταξίδια, έρευνες κ.λπ.)
Συνοδεύει το προσωπικό κατά τις επισκέψεις στα σπίτια των ωφελουμένων
Μεταφράζει τα έγγραφα όταν κρίνεται απαραίτητο
Είναι διαθέσιμος και πρόθυμος να εργαστεί σε Δομές Φιλοξενίας εντός και εκτός Θεσσαλονίκης (Σέρρες)
Ο Μεταφραστής – Πολιτισμικός Διαμεσολαβητής συνεργάζεται στενά με τον Τοπικό Συντονιστή, την ομάδα έργου καθώς και τον Υπεύθυνο Προγράμματος, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή πρόοδος και ανάπτυξη των δράσεων του Προγράμματος σε τοπικό επίπεδο. 
 
Προσόντα
Πτυχίο Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Το Πτυχίο του Μεταφραστή θα θεωρηθεί πλεονέκτημα
Η γνώση Κουρδικών, ή Ούρνου, ή Παστούν  αποτελεί πλεονέκτημα 
Έγκυρη άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα / Δυνατότητα κατά νόμο εργασίας στην Ελλάδα.
Απαραίτητη ή πολύ καλή γνώση της ελληνικής ή/και της αγγλικής. Γνώση της γαλλικής γλώσσας θα συνεκτιμηθεί
Προηγούμενη εμπειρία σε σχετική θέση επιθυμητή
Επαρκής εργασιακή εμπειρία σε διεθνές περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένου του μοντέλου συνεργασίας μεταξύ των Οργανώσεων Κάριτας.
Ομαδική εργασία, διαπολιτισμική ευαισθησία, ευελιξία.
Ικανότητα εργασίας σε ένα απαιτητικό περιβάλλον. 
Πολιτισμική ευαισθησία και άριστα επικοινωνιακά προσόντα.  
Γνώση Προγραμμάτων  ΜS Office .
Γνώση και εκτίμηση για το Όραμα και την Αποστολή της Κάριτας Ελλάς,   συμπεριλαμβανομένης της εξοικείωσης με την Κοινωνική Διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας.  
Πίστη στις αρχές της Καθολικής Εκκλησίας και όσων αυτή πρεσβεύει. 
Δυνατότητα για Ταξίδια: Ταξίδια/μετακίνηση σε περιοχές υλοποίησης των Προγραμμάτων μέσα και γύρω από την Θεσσαλονίκη.
Λόγω του αντικειμένου εργασίας (ανάπτυξη δραστηριοτήτων για άνδρες και γυναίκες) θα προτιμηθούν υποψήφιοι αντίστοιχου φύλου 
 
Υποβολή Αίτησης υποψηφιότητας και άλλων δικαιολογητικών  
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς: α) Αίτηση, β) Συνοδευτική Επιστολή, γ) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα με την όποια προϋπηρεσία τους, σε επιμορφωτικά Σεμινάρια, την απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λ.π. και άλλα κατά την κρίση τους χρήσιμα βιογραφικά  στοιχεία για την τεκμηρίωση των τυπικών τους προσόντων και δ) Φωτοτυπία του Δελτίου της Ταυτότητάς τους. Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι :  
1.- Να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: caritashellas@caritas.gr  και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης ΜΕΤ-ΠΔ/2017 (Μεταφραστής – Πολιτισμικός Διαμεσολαβητής) , Πρόγραμμα «Μετάβαση».
2.- Να τα ταχυδρομήσουν με συστημένο φάκελο ή με courier στη διεύθυνση: Κάριτας Ελλάς, Οδός Καποδιστρίου 52, 104 32 - Πλατεία Βάθη, Αθήνα, όπου πάνω στον  φάκελο θα αναγράφεται η ένδειξη του  Κωδικού της θέσης ΜΕΤ-ΠΔ/2017 (Μεταφραστής – Πολιτισμικός Διαμεσολαβητής), Πρόγραμμα «Μετάβαση».
3.- Να τα καταθέσουν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο, γραπτώς, από αυτούς άτομο, στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς, Οδός Καποδιστρίου 52, Πλατεία Βάθη, Αθήνα, κατά τις ώρες από 9 π.μ. έως 2 μ.μ. καθ’ όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας.
 
Καταληκτική προθεσμία παραλαβής από τη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών, για όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους 1, 2 και 3 «Υποβολή Αίτησης υποψηφιότητας και άλλων δικαιολογητικών», ορίζεται η Παρασκευή, 26 Μαΐου  2017.
 
Για να κατεβάσετε την αίτηση πατήστε εδώ
Για να κατεβάσετε την προκήρυξη πατήστε εδώ