Πρόγραμμα Αγαπώ και Προσφέρω

Αγαπώ και Προσφέρω

by caritas-athens Δεκέμβριος 02, 2016 09:26

ΑΓΑΠΩ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΩ  

της Κάριτας Ελλάς

Δωρητής: Κοινωφελές Ίδρυμα

Διάρκεια: Ιανουάριος  2016 - Δεκέμβριος 2017

Βοήθεια σε 180 οικογένειες με διάφορες παροχές, όπως κάλυψη εξόδων έναντι ενοικίου και ποσού λογαριασμών ΔΕΚΟ, για φάρμακα και τρόφιμα, ανάλογα με την οικονομική κατάσταση της κάθε μιας ξεχωριστά.