Εκδηλώσεις
Εκδήλωση για την Έκθεση «Άσπρο-Μαύρο» στη Θεσσαλονίκη
Εκδήλωση για την Έκθεση «Άσπρο-Μαύρο» στη Θεσσαλονίκη
Η τέχνη δίνει υπόσταση στα πράγματα…

Εκδήλωση για την έκθεση ελεύθερου σχεδίου και ζωγραφικής ΑΣΠΡΟ-ΜΑΥΡΟ θα πραγματοποιηθεί στις 26 Φεβρουαρίου στο χώρο του ΤΟΠ – ΧΑΝE στην Ολυμπίου Διαμαντή 2, στις 17:00.

Στο πλαίσιο των Πολιτιστικών Δράσεων του Κοινωνικού Κέντρου της Κάριτας Ελλάς στη Θεσσαλονίκης και σύμφωνα με τις ανάγκες και επιλογές έκφρασης των ωφελούμενων, δημιουργήθηκε η ομάδα σχεδίου. Σκοπός των συναντήσεων της ομάδας είναι η εξέλιξη των δεξιοτήτων του κάθε συμμετέχοντα αλλά και η ευκαιρία για προσωπικό χρόνο και χώρο για έκφραση. Χωρίς ιδιαίτερη καθοδήγηση, αλλά κυρίως βοηθώντας και στηρίζοντας ο ένας τον άλλον, οι συμμετέχοντες άρχισαν να δημιουργούν ενδιαφέροντα σχέδια. Ο καθένας τους ανέπτυξε το προσωπικό του στυλ έκφρασης και έτσι μια μικρή έκθεση, με 50 περίπου έργα, γεννήθηκε. Ο κάθε καλλιτέχνης συνοδεύει τα έργα του με ένα κείμενο ελεύθερης γραφής μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα.

Η έκθεση αυτή, φιλοξενήθηκε στο χώρο του Κοινωνικό Κέντρο της Κάριτας Ελλάς στη Θεσσαλονίκης με διάθεση να φιλοξενηθεί και σε άλλους χώρους. Πρώτος, λοιπόν, σταθμός έγινε ο όμορφος χώρος του ΤΟΠ ΧΑΝΕ στη Θεσσαλονίκη. Από τον Δεκέμβριο του 2017 μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου του 2018, το κοινό αλλά και προσκεκλημένοι φορείς θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν την έκθεση, να συναντήσουν τους πρόσφυγές καλλιτέχνες και να καταγράψουν και οι ίδιοι τις σκέψεις τους.

Ο σκοπός της έκθεσης είναι διττός. Από τη μια επιχειρεί να καλύψει, την ανάγκη των προσφύγων και μεταναστών για κοινωνική ένταξη και προσαρμογή σε ένα καινούργιο τρόπο ζωής, και από την άλλη, να ενδυναμώσει την τοπική κοινωνία να τους υποδεχθεί. Μειώνοντας λοιπόν τις διαφορές και τονίζοντας τα κοινά σημεία των ανθρώπων και των πολιτισμών, η Κάριτας Ελλάς ενισχύει τον αυτόν σκοπό.

Ομάδα σχεδίου: Αλαϊντίν, Ζοχέρ, Ελίας, Ιμπραήμ, Φαρχουντέ, Λέντα, Άχμετ, Μπέσαμ.

Δείτε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ_ελ

Τhe event of design exhibition “BLACK AND WHITE”, will take place on 26th of February, αt TOP – HANE, Olympiou Diamanti 2, at 17:00.

In the framework of the Cultural Activities of Caritas Hellas’ Social Spot, the Design group was created. The purpose of the group meetings is to develop the skills of the refugees as well as the opportunity for personal time and space for expression. Without much guidance, but mainly by helping and supporting each other, participants began to create interesting designs. Each of them developed his/her personal style of expression and that way a small exhibition, with about 50 works, was born. Each artist accompanies his works with a free text translated into the Greek language.

This exhibition was hosted at the premises of the Social Spot of Caritas Hellas in Thessaloniki with a desire to be hosted in other places. The first station, therefore, became the beautiful area of TOP HANE in Thessaloniki. From December 2017 until the end of February 2018, the audience and invited guests will have the opportunity to visit the exhibition, meet the admitted artists and record their own thoughts.

The purpose of the report is twofold. On the one hand, it seeks to cover the need for refugees and immigrants for social inclusion and adaptation to a new way of life and, on the other hand, to empower the local community to welcome them. Reducing differences and emphasizing the common points of people and cultures, Caritas Hellas strengthens the same goal.

The team of Caritas Hellas with Alaedin, Zohir, Elias, Farhouthe, Lenda, Ahmet and Besam.

See the INVITATION_en

 

Διαβάστε ακόμη...