Επικαιρότητα
Η Νεολαία στο κέντρο της δράσης της Κάριτας
Η Νεολαία στο κέντρο της δράσης της Κάριτας
Περιφερειακή Σύνοδος Κάριτας Ευρώπης 2018

Περισσότεροι από 150 επικεφαλής της Κάριτας και νέοι εθελοντές από όλη την Ευρώπη θα συγκεντρωθούν την επόμενη εβδομάδα στην Τιφλίδα για να συμμετάσχουν σε τριήμερη σύνοδο, όπου θα συζητηθούν και θ’ αναπτυχθούν τρόποι ενίσχυσης της νεολαίας.

Τιφλίδα 7-9 Μαΐου 2018

Οργανώσεις της Κάριτας από 39 ευρωπαϊκές χώρες θα βρεθούν μαζί στην ετήσια Περιφερειακή Σύνοδο του δικτύου (η Σύνοδος είναι βασικό καταστατικό όργανο λήψης αποφάσεων) μεταξύ 7-9 Μαΐου 2018. Φέτος, η Σύνοδος θα πραγματοποιηθεί στην Τιφλίδα, υπό την αιγίδα της Κάριτας Γεωργίας.

Κάθε οργάνωση θα συμμετάσχει με μια αντιπροσωπεία που θα αποτελείται από διευθυντές, γενικούς γραμματείς ή προέδρους και νέους εθελοντές. Αντιπρόσωποι από την παγκόσμια ομοσπονδία Κάριτας θα είναι επίσης παρόντες. Οι εμπειρίες και οι μαρτυρίες των συμμετεχόντων θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της συμμετοχής της νεολαίας στο δίκτυο της Κάριτας Ευρώπης, και κατ’ επέκταση της Καθολικής Εκκλησίας, και την κοινωνία.

«Να αποτελέσουμε παράδειγμα»

«Η Κάριτας είναι μια μεγάλη οικογένεια με ένα εξαιρετικά ισχυρό μήνυμα. Μαζί με τους συναδέλφους και τους εθελοντές, μπορούμε να αποτελέσουμε παράδειγμα και να κάνουμε τη διαφορά για τους πιο ευάλωτους και φτωχούς. Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει, επίσης, να δίνουμε στους νέους ανθρώπους την ευκαιρία να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους και να τους ενθαρρύνουμε να συμμετάσχουν ενεργά στις κοινωνίες τους», λέει ο Paul Galles, συντονιστής των εθελοντών αλληλεγγύης στους Νέους Κάριτας Λουξεμβούργου και ένας από τους εκπαιδευτές που βοηθούν στο δίκτυο των Νέων Κάριτας στην Ευρώπη.

Ήδη, πολλοί νέοι άνθρωποι προσφέρουν εθελοντικά στην Κάριτας, καθώς επιθυμούν να δεσμευτούν και να βοηθήσουν ανθρώπους που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης στις κοινότητές τους. Μέσα από τις δράσεις τους, ζητούν κοινωνική δικαιοσύνη και ίσες ευκαιρίες για όλους. Θέλουν να δώσουν έτσι ένα παράδειγμα και να βοηθούν να δημιουργηθεί ένα καλύτερο μέλλον για όλους.

«Οι Νέοι Κάριτας είναι σημαντικοί για ολόκληρο το δίκτυο»

«Είμαστε οι μαθητές, η νεολαία είναι ο δάσκαλος. Οι Νέοι Κάριτας είναι σημαντικοί για ολόκληρο το δίκτυο. Έχουμε υποστηρίξει την εμπλοκή νέων ανθρώπων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι Νέοι Κάριτας θα διαμορφώσουν την εικόνα της Κάριτας στην Εκκλησία και στην κοινωνία, σε αυτήν την Ευρώπη τού σήμερα και του αύριο που αλλάζει», τονίζει ο Σεβασμιότατος Luc Van Looy, Πρόεδρος της Κάριτας Ευρώπης και Επίσκοπος της Γάνδης.

Η Κάριτας Ευρώπης προωθεί τη συμμετοχή των νέων ανθρώπων έτσι ώστε να εμπλακούν ενεργότερα στη διαμόρφωση δράσεων που τους αφορούν άμεσα. Ενισχύοντας τους νέους ανθρώπους σήμερα, διασφαλίζουμε μια δίκαιη, συμπεριληπτική και κοινωνική Ευρώπη αύριο.

Youth at the centre of Caritas’ action

Over 150 Caritas leaders and young volunteers from across Europe will gather in Tbilisi next week for a 3-day conference to discuss and develop ways to empower youth.

Caritas organisations from 39 European countries will come together at the network’s annual Regional Conference (main statutory decision making assembly) on 7-9 May 2018. This year the conference takes place in Tbilisi, under the auspices of Caritas Georgia.

Each organisation will participate with a delegation consisting of directors, secretaries general or presidents and young volunteers. Representatives from the global Caritas federation will also be present. The participants’ experiences and testimonies will contribute to developing youth participation in the Caritas Europa network, the Catholic Church and society at large.

«We can set an example»

“Caritas is a large family with an extremely strong message. Together with our colleagues and volunteers we can set an example and make a difference for the most vulnerable and poor. In this work, we must also give young people the opportunity to express their solidarity and to empower them to become active participants in their societies,” says Paul Galles, coordinator of the solidarity volunteers at Young Caritas Luxembourg and one of the facilitators of the Young Caritas in Europe network.

Within Caritas, many young people already volunteer as they wish to commit and to help people in need in their communities. Through their actions, they demand for social justice and equal opportunities for everyone. They want to set an example and help create a better future for all.

«Young Caritas is important for the whole network»

“We are the pupils, the young are the teachers. Young Caritas is important for the whole network; we have to support the engagement of young people throughout Europe. Young Caritas will shape the image of Caritas in the Church and society, in this changing Europe of today and tomorrow,” says Msgr. Luc Van Looy, President of Caritas Europa and Bishop of Ghent.

Caritas Europa promotes the participation of young people so that they can become actively involved in shaping actions that affect them directly. By empowering young people today, we ensure a fair, inclusive and social Europe tomorrow.

 

Διαβάστε ακόμη...