Επικαιρότητα
«Μια Ευρώπη που αναλαμβάνει ευθύνες και προσφέρει φροντίδα» ζητά η Κάριτας Ευρώπης
«Μια Ευρώπη που αναλαμβάνει ευθύνες και προσφέρει φροντίδα» ζητά η Κάριτας Ευρώπης
Απάντηση στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027

Απαντώντας στην ανακοίνωση για τον μελλοντικό Προϋπολογισμό της ΕΕ, την οποία εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 2 Μαΐου, η Κάριτας Ευρώπης καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών της να διασφαλίσουν ότι το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, μετά το 2020, εξυπηρετεί τους στόχους της ενίσχυσης της αλληλεγγύης και της προστασίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας στην Ευρώπη αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η Κάριτας Ευρώπης καλωσορίζει την πρόταση της Επιτροπής για αυξημένο προϋπολογισμό παρά την απώλεια του Ηνωμένου Βασιλείου, ενός μεγάλου χρηματοδότη. Η Κάριτας Ευρώπης είναι ικανοποιημένη βλέποντας ότι η «επένδυση στους ανθρώπους» και η καταπολέμηση της ανεργίας των νέων παραμένει προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά διερωτάται κατά πόσον τα πιο ευάλωτα άτομα θα ωφεληθούν με τρόπο συνεπή και βιώσιμο, από αυτή τη δέσμη μέτρων.

Επίσης, η Κάριτας Ευρώπης ανησυχεί ότι ορισμένες από τις προβλέψεις του προϋπολογισμού κινούνται σε ενάντια κατεύθυνση από τις αρχές της ενίσχυσης της αλληλεγγύης και της προστασίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας στην Ευρώπη και παγκοσμίως. Η σημαντική αύξηση της χρηματοδότησης για τη διαχείριση της μετανάστευσης και τον έλεγχο των συνόρων, η οποία αντανακλάται, μεταξύ άλλων, στην επέκταση του σώματος Ευρωπαϊκών Συνόρων και Ακτοφυλακής (FRONTEX), στη δημιουργία ευέλικτων δημοσιονομικών αποθεματικών που επιτρέπουν τη διακριτική κατανομή των πόρων και στη νέα απλοποιημένη αρχιτεκτονική της εξωτερικής πολιτικής, η οποία ενσωματώνει την αναπτυξιακή συνεργασία στην ευρύτερη εξωτερική πολιτική της ΕΕ, προκαλούν έντονη ανησυχία.

«Αναγνωρίζουμε ότι οι συζητήσεις για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο διεξάγονται σε ένα δύσκολο περιβάλλον λόγω του αυξανόμενου αντιευρωπαϊκού λαϊκιστικού κλίματος και της εντεινόμενης δημόσιας πίεσης για αποτελεσματική αντιμετώπιση ζητημάτων όπως η μετανάστευση, η οικονομική ανάπτυξη και η ασφάλεια, δήλωσε ο Shannon Pfohman, Διευθυντής Πολιτικής και Συνηγορίας της Κάριτας Ευρώπης. Ωστόσο, ανησυχούμε βαθύτατα για τη σημασία που αποδίδεται στη διαχείριση της μετανάστευσης και τον έλεγχο των συνόρων, προτεραιότητες που διατρέχουν το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού, και φοβούμαστε ότι υπάρχει το ενδεχόμενο κακοδιαχείρισης της αναπτυξιακής βοήθειας της ΕΕ προκειμένου να εκπληρωθούν άλλοι στόχοι εκτός από την εξάλειψη της φτώχειας και την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο».

Ενόψει των προσεχών διαπραγματεύσεων της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2028, η Κάριτας Ευρώπης καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν έναν προϋπολογισμό που θα ευνοεί την ύπαρξη μιας Ευρώπης που θα αναλαμβάνει ευθύνες και θα προσφέρει φροντίδα, τόσο στο εσωτερικό της όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, μιας Ευρώπης που θα παραμένει πιστή στις αξίες της αλληλεγγύης και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Συγκεκριμένα, η Κάριτας Ευρώπης θα ήθελε να υπενθυμίσει στα θεσμικά όργανα της ΕΕ τη δέσμευσή τους για την Ατζέντα 2030 και τους Στόχους, που αυτή περιλαμβάνει, για την Αειφόρο Ανάπτυξη.

• Το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο είναι κομβικό εργαλείο άσκησης πολιτικής της ΕΕ, εφόσον καθορίζει το εύρος και το σχήμα του Προϋπολογισμού της Ένωσης και τις πολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ για μια περίοδο 7 ετών. Το υπάρχον Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο θα ολοκληρωθεί το 2020 και η πρόταση για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 δημοσιοποιήθηκε χθες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. (https://ec.europa.eu/commission/publications/factsheets-long-term-budget-proposals_en). Τους επόμενους μήνες, η πρόταση θα συζητηθεί τόσο από τα Κράτη Μέλη της ΕΕ (στο πλαίσιο του Συμβουλίου της ΕΕ) όσο και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για να υιοθετηθεί και να εγκριθεί επισήμως το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, θα πρέπει να συμφωνήσουν τόσο το Συμβούλιο όσο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ένα κοινό κείμενο. Λόγω των υφιστάμενων πολιτικών εντάσεων, δεν είναι σαφές το κατά πόσο το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο θα εγκριθεί πριν τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Μάιο του 2019.

• Η Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι 17 στόχοι της Αειφόρου Ανάπτυξης, και 169 μικρότεροι στόχοι, είναι ένας συνολικός κατάλογος που υιοθετήθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη το 2015 με σκοπό να αντιμετωπίσει μια ευρεία κλίμακα θεμάτων κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Κράτη Μέλη της έχουν, έκτοτε, δεσμευτεί να εφαρμόσουν τους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης τόσο στην Ευρώπη όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Μεταξύ άλλων στόχων, η Ατζέντα περιλαμβάνει τη δέσμευση από πλευράς πιο ανεπτυγμένων χωρών να αφιερώσουν το 0,7% του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος σε Επίσημη Αναπτυξιακή Βοήθεια προς τις αναπτυσσόμενες χώρες και 0,15% με 0,20% της Επίσημης Αναπτυξιακής Βοήθειας / Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες.

For a Responsible and Caring Europe, at Home and Worldwide

Statement in response to European Commission Communication on the Multi-annual Financial Framework 2021-2027

In response to the communication on the Future EU Budget, issued by the European Commission on May 2nd, Caritas Europa calls on the European Union and its Member State governments to ensure the post 2020 Multi-annual Financial Framework (MFF) serves the goals of fostering solidarity and protecting human dignity across Europe and globally.

Caritas Europa welcomes the Commission’s proposal for an increased budget despite the loss of the UK as a major net contributor. Caritas Europa is pleased to see that “investing in people” and combating youth unemployment remains a priority for the EC, but questions to what extent the most vulnerable will consistently benefit from this package.

However, Caritas Europa is worried that some budget provisions run against the principles of fostering solidarity and protecting human dignity across Europe and globally. The substantial increase of funding for migration management and border control, reflected among other things in the expansion of the European Border and Coast Guard (FRONTEX), the establishment of flexible budget reserves that allows for discretionary allocation of funds, and the new simplified external policy architecture, which integrates development cooperation into the broader EU foreign policy, are all cause for strong concern.

«We recognize that discussions for the new MFF take place in a challenging environment, due to growing anti-European populist sentiment and increasing public pressure to effectively tackle issues such as migration, economic growth and security, said Shannon Pfohman, Caritas Europa’s Policy and Advocacy Director. However, we are deeply concerned about the prominence of migration management and border control priorities across most of the budget, and we fear the potential misuse of EU development assistance to fulfil objectives other than poverty eradication and sustainable development worldwide».

With a view to the upcoming negotiations of the EC proposal on the MFF 2021-2028, Caritas Europa calls on EU institutions and Member States to deliver a budget that fosters a responsible and caring Europe, at home and worldwide, and that stays true to the values of solidarity and human dignity. In particular, Caritas Europa would like to remind EU institutions of their commitment to the Agenda 2030 and its attached Sustainable Development Goals (SDGs).

• The Multi-annual Financial Framework (MFF) is a key instrument of EU policy, insofar as it determines the size and shape of the Union’s budget and EU political priorities for a period of 7 years. The existing MFF will end in 2020 and the proposal for the new MFF 2021-2027 was released by the European Commission yesterday (https://ec.europa.eu/commission/publications/factsheets-long-term-budget-proposals_en). In the following months, the proposal will be discussed by both EU Member States (as part of the EU Council) and the European Parliament (EP). For the MFF to be officially adopted and approved, both the Council and the EP will have to agree on a common text. In light of the existing political tensions, it is unclear whether the MFF will be approved before the EP elections in May 2019.

• The 2030 Agenda for Sustainable Development, including its 17 Sustainable Development Goals (SDGs) and 169 targets, is a comprehensive agenda adopted by the United Nations in 2015 for the purpose of addressing a broad range of social and economic development issues. The European Union and its Member States have since committed to implementing SDGs both in Europe and worldwide. Among other objectives, the Agenda includes a commitment on the side of more developed countries to devote 0.7% of their Gross National Income (GNI) to Official Development Assistance (ODA) towards developing countries and 0.15% to 0.20% of ODA/GNI to least developed countries.

• For more information, please see Caritas Europa’s position paper on the MFF: http://www.caritas.eu/sites/default/files/caritas_europa_position_paper_mff_post_2020.pdf

Διαβάστε ακόμη...