Επικαιρότητα
Η δέσμευση της Κάριτας Ευρώπης στη Νεολαία
Η δέσμευση της Κάριτας Ευρώπης στη Νεολαία
Η Κάριτας Ευρώπης άκουσε τους νέους και αναγνώρισε το σημαντικό ρόλο τους για την οικοδόμηση μιας Ευρώπης αλληλεγγύης και ειρήνης

Η όμορφη πόλη της Τιφλίδας έγινε η «πρωτεύουσα» της Κάριτας Ευρώπης τις τελευταίες τρεις ημέρες (7-9 Μαΐου), καθώς η Κάριτας Γεωργίας φιλοξένησε την Περιφερειακή Σύνοδο Κάριτας Ευρώπης 2018.

Περισσότεροι από 150 εθελοντές, προσωπικό, διευθυντές και πρόεδροι από 42 Εθνικές Κάριτας της Ευρώπης συναντήθηκαν στην Τιφλίδα, στην Περιφερειακή Διάσκεψη για την περαιτέρω ανάπτυξη της δέσμευσης των νέων στην Κάριτας, την Καθολική Εκκλησία και την κοινωνία. Η Περιφερειακή Διάσκεψη άκουσε τους νέους και αναγνώρισε το σημαντικό ρόλο τους για την οικοδόμηση μιας Ευρώπης αλληλεγγύης και ειρήνης.
«Οι νέοι έχουν κρίσιμο ρόλο. Δεν είναι μόνο το μέλλον των λαών μας, είναι το παρόν. Ακόμα και τώρα, με τα όνειρά τους και τη ζωή τους, σφυρηλατούν το πνεύμα της Ευρώπης» είχε πει ο Πάπας Φραγκίσκος, με την ευκαιρία της παραλαβής του «Βραβείου Καρλομάγνου» το 2016.
Η Περιφερειακή Σύνοδος έχει υποσχεθεί να προωθήσει τη δέσμευση των νέων, να εκπονήσει μία στρατηγική και να εξασγαλίσει πόρους για το σκοπό αυτό. Κάτι τέτοιο θα απαιτήσει ευρεία και ενεργό συμμετοχή, ιδιαίτερα της νεολαίας μας.
«Η υπόσχεση της Κάριτας Ευρώπης να στηρίξει τη δέσμευση των νέων είναι μια σημαντική απόφαση. Αυτό μας ωθεί να συνεχίσουμε να ενισχύουμε τους Νέους Κάριτας για μια πιο δίκαιη Ευρώπη», λέει ο Andreas Lustenberger, συντονιστής των Νέων Κάριτας Ελβετίας.
«Η Κάριτας Γεωργίας έχει την τύχη να διαθέτει πολλούς νέους εθελοντές και είμαστε ευτυχείς που η Κάριτας Ευρώπης θέτει ως προτεραιότητα τη νεολαία. Ως οικοδεσπότες, έχουμε το προνόμιο να μοιραζόμαστε τον πλούσιο πολιτισμό της Γεωργίας, ο οποίος αντικατοπτρίζει τη φύση και τον χαρακτήρα της Κάριτας», σημειώνει η Anahit Mkhoyan, Διευθύντρια της Κάριτας Γεωργίας.

Νέο Συμβούλιο

Στη διάρκεια της Περιφερειακής Συνόδου, οι Εθνικές Κάριτας της Ευρώπης εξέλεξαν τους εκπροσώπους τους στις θέσεις διακυβέρνησης και διοίκησης για να εκπροσωπήσουν το δίκτυο κατά τη διάρκεια της θητείας της περιόδου Μαΐου 2019 – Μαΐου 2023.
Το νέο συμβούλιο έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Msgr. Luc Van Looy
Αντιπρόεδρος: κος Bernard Thibaud
Γενική Γραμματέας: κα Maria Nyman

Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής:
Κάριτας Γαλλίας – Secours Catholique
Κάριτας Νορβηγίας
Κάριτας Σκωτίας (SCIAF)
Κάριτας Σλοβακίας
Κάριτας Ισπανίας
Κάριτας Σουηδίας
Κάριτας Ελβετίας
Κάριτας Ουκρανίας

Μέλη του αντιπροσωπευτικού συμβουλίου της Διεθνούς Κάριτας:
Κάριτας Ισπανίας
Κάριτας Ουκρανίας

Caritas Europa is committed to youth

The beautiful city of Tbilisi was the capital of Caritas Europa during the last three days (7-9 May) as Caritas Georgia hosted the 2018 edition of the network’s Regional Conference.

More than 150 Caritas volunteers, staff, managers and presidents of 42 European Caritas organisations came together in Tbilisi at the Caritas Europa Regional Conference to further develop youth engagement in Caritas, the Catholic Church and society. The Regional Conference listened to young people and acknowledged their important role in building a Europe of solidarity and peace.

“Young people have a critical role. They are not the future of our peoples; they are the present. Even now, with their dreams and their lives they are forging the spirit of Europe”, said Pope Francis, on the occasion of receiving the Charlemagne Prize in 2016.

The Regional Conference has committed to furthering youth engagement and will create a strategy and identify resources to that end. This will require wide and active participation, particularly that of our youth.

“The commitment of Caritas Europa to support the engagement of young people is an important decision. This motivates us to continue strengthen young Caritas for a more just Europe,” says Andreas Lustenberger, Coordinator of Young Caritas Switzerland.

“Caritas Georgia is fortunate to have so many young volunteers and we are happy that Caritas Europa prioritises youth. As hosts, we were privileged to share our richly diverse Georgian culture, which reflects the nature of Caritas,” says Anahit Mkhoyan, Director of Caritas Georgia.

Representatives to the governance and management positions

The national member organisations of Caritas Europa have elected its representatives to the governance and management positions to represent the network during the mandate May 2019 – May 2023:

President: Msgr. Luc Van Looy

Vice-President: Mr. Bernard Thibaud

Secretary General: Ms. Maria Nyman

Members of the Executive Board:
Secours Catholique – Caritas France
Caritas Norway
Caritas Scotland (SCIAF)
Caritas Slovakia
Caritas Spain
Caritas Sweden
Caritas Switzerland
Caritas Ukraine

Members of the representative Council of Caritas Internationalis:
Caritas Spain
Caritas Ukraine

Διαβάστε ακόμη...