Επικαιρότητα
«Αξιοπρέπεια και δικαιώματα για όλους τους μετανάστες εργαζόμενους στην Ευρώπη»
«Αξιοπρέπεια και δικαιώματα για όλους τους μετανάστες εργαζόμενους στην Ευρώπη»
Μήνυμα της Κάριτας Ευρώπης με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Κοινωνικής Δικαιοσύνης - 20 Φεβρουαρίου 2018

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Κοινωνικής Δικαιοσύνης, στις 20 Φεβρουαρίου, και ενόψει των επικείμενων διακυβερνητικών διαπραγματεύσεων για την Παγκόσμια Σύμβαση για την Μετανάστευση, η Κάριτας Ευρώπης καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να διαμορφώσουν μία Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς, η οποία θα διασφαλίζει αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για όλους τους εργαζόμενους μετανάστες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν έχουν ακόμη επίσημα χαρτιά.

Οι εργαζόμενοι μετανάστες συμβάλλουν ιδιαίτερα στις κοινωνίες και στις οικονομίες μας, αλλά ήρθε η στιγμή να σεβαστούμε και την αξιοπρέπειά τους καθώς και ν’ αναγνωρίσουμε τα δικαιώματά τους.

«Εργάστηκα στο Βέλγιο για μια κατασκευαστική εταιρεία. Ήμουν παράνομα στη χώρα. Δεν είχα χαρτιά και άδεια παραμονής, και φοβόμουν πολύ την αστυνομία. Ο εργοδότης δεν κατέβαλε σχεδόν ποτέ τους μισθούς μου. Η σύζυγός μου κι εγώ κρυβόμασταν: κάποιες φορές δεν είχαμε τίποτε να φάμε και δεν μπορούσαμε να πληρώσουμε το ενοίκιο» εξηγεί ο Gabriel, μετανάστης από την Βραζιλία, ο οποίος εργάζεται στο Βέλγιο (πηγή: Κάριτας Βελγίου).

Οι μετανάστες εργαζόμενοι έχουν γίνει ακρογωνιαίος λίθος στις κοινωνίες μας. Υποστηρίζουν τις οικονομίες μας, ιδιαίτερα στους βασικούς τομείς όπως είναι η γεωργία και η καθαριότητα. Οι μετανάστες εργαζόμενοι δίνουν στις κοινωνίες μας ποικιλία και τις καθιστούν πολυπολιτισμικές ενώ παράλληλα συμβάλλουν στη διατήρηση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης σε υγιή κατάσταση. Αν και εκτιμούμε τους μετανάστες εργαζόμενους για την δουλειά τους, σπανίως επιδιώκουμε να διασφαλίσουμε και να ενισχύσουμε τα δικαιώματά τους, τόσο ως εργαζομένων όσο και ως ανθρώπων. Οι μετανάστες εργαζόμενοι, ιδιαίτερα όσοι δεν έχουν τα απαραίτητα χαρτιά, είναι περισσότερο ευάλωτοι στην εργασιακή εκμετάλλευση. Εύκολα βρίσκονται στο έλεος αμφιλεγόμενων γραφείων προσλήψεων, τα οποία απαιτούν την καταβολή από πλευράς μεταναστών υπερβολικών τελών πρόσληψης, ή παραμένουν παγιδευμένοι στα χαμηλότερα επίπεδα της αγοράς εργασίας, όπου δεν υφίστανται ή δεν εφαρμόζονται κανόνες εργασίας. Φοβούμενοι ότι θα εντοπιστούν ή ότι θα τιμωρηθούν, ή λόγω του ότι δεν γνωρίζουν αρκετά για τα δικαιώματά τους, πολλοί μετανάστες χωρίς χαρτιά συχνά δεν είναι σε θέση να προσφύγουν σε ένδικα μέσα.

«Τα τελευταία χρόνια, η ΕΕ και οι χώρες μέλη θέτουν ολοένα περισσότερο ως προτεραιότητα τον έλεγχο της μετανάστευσης και την καταστολή, σε βάρος μιας ολοκληρωμένης εργατικής μεταναστευτικής πολιτικής. Ως Κάριτας, πιστεύουμε ότι οι μετανάστες εργαζόμενοι έχουν δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων αυτών που δεν έχουν χαρτιά, και θα έπρεπε να προστατεύονται τα δικαιώματα αυτά και να ενισχύονται, γιατί αυτό εγγυάται ότι διασφαλίζεται ο πλήρης σεβασμός της αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων όλων μέσα στην κοινωνία», δηλώνει η Shannon Pfohman, Διευθύντρια Πολιτικής και Συνηγορίας της Κάριτας Ευρώπης.

 

Αυτήν την εβδομάδα, υπάρχει συνάντηση των κρατών στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στην Νέα Υόρκη για να συζητήσουν το πρώτο σχέδιο της Παγκόσμιας Σύμβασης για την Μετανάστευση, μιας πρωτοπόρας συμφωνίας που σχεδιάζεται για να βελτιώσει την παγκόσμια διακυβέρνηση όσον αφορά την μετανάστευση. Οι βάσεις της Παγκόσμιας Σύμβασης για την Μετανάστευση βρίσκονται στην Ατζέντα 2030 για την Βιώσιμη Ανάπτυξη και, ανάμεσα σε άλλα, στους Στόχους για την Βιώσιμη Ανάπτυξη όσον αφορά την παγκόσμια μετανάστευση και τα εργασιακά δικαιώματα. Αυτή είναι μια ευκαιρία για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να επαναβεβαιώσουν και να ενισχύσουν τη δέσμευσή τους για την προστασία των δικαιωμάτων όλων των μεταναστών εργαζόμενων, να διασφαλίσουν τις απαραίτητες συνθήκες για αξιοπρεπή εργασία και να καλλιεργήσουν το έδαφος για μια πιο ολοκληρωμένη εργασιακή μεταναστευτική πολιτική που θα μειώσει τη συχνότητα τόσο της παράνομης μετανάστευσης όσο και του λαθρεμπορίου και της εμπορίας ανθρώπων στην Ευρώπη.

Dignity and rights for all migrant workers in Europe

On the occasion of the World Day of Social Justice, 20 February, and with a view to the upcoming inter-governmental negotiations on the Global Compact on Migration (GCM), Caritas Europa calls on the European Union and all European governments to foster a more inclusive Europe that ensures decent working conditions for all migrant workers, including those in an irregular situation. Migrant workers strongly contribute to our societies and our economies, but it is time we also respect their dignity and recognise their rights.

“I worked in Belgium for a building company. I was irregular. I didn’t have any papers, so I was afraid of the police. The employer nearly never paid my wages. My wife and I were hiding; sometimes we had nothing to eat and we had trouble paying the rent,” explains Gabriel, a migrant from Brazil working in Belgium (source: Caritas Belgium).
Migrant workers have become a cornerstone of our societies. They sustain our economies, particularly in basic sectors, such as agriculture and cleaning. Migrant workers make our societies more diverse and multicultural, and contribute to keeping our welfare systems healthy. While we value migrant workers for their work, we rarely ensure that their rights both as workers and human beings are guaranteed and enforced. Migrant workers, particularly those in an irregular situation, are especially vulnerable to labour exploitation. They may be at the mercy of dubious recruitment agencies, which require exorbitant recruitment fees, or remain trapped at the lowest levels of the labour market, where working standards are non-existent or not enforced. Fearing detection or reprisal, or lacking enough knowledge about their rights, many irregular migrant workers are often unable to seek legal remedy.

“Over the last few years, the EU and its Member States have increasingly prioritised migration control and repression to the detriment of a comprehensive labour migration policy. At Caritas, we believe migrant workers’ rights, including those of irregular migrants, should be guaranteed and enforced, because that ensures that everyone’s rights and dignity in society are fully respected,” says Shannon Pfohman, Caritas Europa’s Policy and Advocacy Director.

This week, states meet at the United Nation’s headquarters in New York to discuss the first draft of the Global Compact on Migration (GCM), a pioneering agreement designed to improve the global governance of migration. The GCM is rooted in the 2030 Agenda for Sustainable Development and, among others, the Sustainable Development Goals on safe migration and labour rights. This is an opportunity for European governments to reaffirm and strengthen their commitment to protect the rights of all migrant workers, to safeguard conditions that ensure decent work, and to lay the ground for the development of a more comprehensive labour migration policy that will reduce the incidence of both irregular migration and human smuggling and trafficking in Europe.

 

Διαβάστε ακόμη...