Επικαιρότητα
«Η επένδυση στις οικογένειες είναι επένδυση στις κοινωνίες μας»
«Η επένδυση στις οικογένειες είναι επένδυση στις κοινωνίες μας»
Μήνυμα της Κάριτας Ευρώπης για τη Διεθνή Ημέρα Οικογένειας στις 15 Μαΐου

Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Οικογένειας, στις 15 Μαΐου 2018, η Κάριτας Ευρώπης καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Κράτη Μέλη να επενδύσουν σε πολιτικές φιλικές προς την οικογένεια. Η οικογένεια είναι βασικό κύτταρο της κοινωνίας και ένας από τους τρεις βασικούς πυλώνες μιας δίκαιης κοινωνίας, μαζί με την συμπεριληπτική αγορά εργασίας και τους μηχανισμούς κοινωνικής προστασίας.

Η εκπόνηση πολιτικών φιλικών προς την οικογένεια, από τις οποίες επωφελούνται όλοι, είναι μια αναγκαιότητα για το μέλλον της Ευρώπης. Είναι επιτακτική ανάγκη οι Ευρωπαίοι ηγέτες ν’ αρχίσουν να υλοποιούν τη δέσμευσή τους για τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα των Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Είναι επείγον να εφαρμοστούν πολιτικές που θα αντιμετωπίζουν τη συνεχιζόμενη δημογραφική παρακμή και τα αυξανόμενα επίπεδα φτώχειας και ανισοτήτων. Η επένδυση στην οικογένεια είναι επένδυση στις κοινωνίες μας. Η ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης των οικογενειών ωφελεί την ευημερία των μελλοντικών γενεών καθώς συμβάλλει στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Ιδιαίτερα στην επίτευξη του στόχου 1: όχι φτώχεια, του στόχου 5: ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών και του στόχου 10: μειωμένες ανισότητες.

«Η επένδυση στις οικογένειες για να ενισχυθούν και να προωθηθεί το κοινωνικό κεφάλαιο, ωφελεί το σύνολο της κοινωνίας. Υπό την έννοια αυτή, οι οικογένειες συμβάλλουν ξεκάθαρα στην προώθηση ειρηνικών και συμπεριληπτικών κοινωνιών. Ελπίζω ότι τα κράτη μέλη θα φροντίσουν να υπάρχει ο σχετικός προϋπολογισμός και εφαρμογή πολιτικών ενίσχυσης της οικογένειας στην κατεύθυνση της επίτευξης των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης» δηλώνει ο Jorge Nuño Mayer, Γενικός Γραμματέας της Κάριτας Ευρώπης.

Η Κάριτας Ευρώπης καλεί τις εκτελεστικές εξουσίες να σεβαστούν τις ακόλουθες πολιτικές που είναι φιλικές για την οικογένεια:

1. Όσον αφορά το δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή:
-Να διευκολυνθεί η ισορροπία ανάμεσα στην εργασία και στην οικογενειακή ζωή μέσα από την παροχή μηνιαίου επιδόματος παιδιού το οποίο θα βασίζεται στην παγκόσμια προσέγγιση για τα επιδόματα παιδιών. Οι οικογένειες με χαμηλό εισόδημα να λαμβάνουν αυξημένο το ποσό διά μέσου ενός τέτοιου επιδόματος.
-Να διασφαλιστούν επαρκείς και προσιτές, οικονομικά, δομές παιδικής φροντίδας.
-Να παρέχονται υπηρεσίες οικογενειακής συμβουλευτικής.

2. Όσον αφορά τη δυνατότητα, την υποστήριξη και την αναγνώριση της αξίας της φροντίδας της οικογένειας ως εργασία:
-Να διασφαλιστεί το νομικό δικαίωμα στην άδεια μητρότητας για τουλάχιστον 15 εβδομάδες και στην γονική άδεια για τουλάχιστον 6 μήνες.
-Να επιτραπεί η χορήγηση ειδικής άδειας (συγκεκριμένος αριθμός ημερών ανά χρόνο) για παροχή φροντίδας μέσα στους κόλπους της οικογένειας – για τα παιδιά, για τους ηλικιωμένους, τους αρρώστους κλπ.
-Να διασφαλιστεί η καταβολή ενός ελάχιστου εισοδήματος κατά τη διάρκεια πιο μακρόχρονων περιόδων άδειας για παροχή φροντίδας στην οικογένεια.
-Να λαμβάνεται υπ’ όψιν ο χρόνος που δαπανάται για παροχή φροντίδας στην οικογένεια στον υπολογισμό των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων.

«Ένας άνθρωπος που φροντίζει έναν συγγενή με αναπηρία δεν μπορεί ν’ ανταποκριθεί σε πλήρες ωράριο εργασίας. Οι άνθρωποι αυτοί, όπως λένε, βρίσκονται αντιμέτωποι ή με την απροθυμία των εργοδοτών να τους προσλάβουν εξαιτίας της δέσμευσής τους αυτής ή με το γεγονός ότι τους προσφέρουν πολύ χαμηλότερους μισθούς από ό,τι συνήθως για τη συγκεκριμένη εργασία». τονίζει μέλος του προσωπικού της Κάριτας Σόφιας, Βουλγαρία.

Investing in families is investing in our societies

On the occasion of International Day of Families, 15 May 2018, Caritas Europa calls on the European Union and its Member States to invest in family friendly policies. Family is the basic unit of society and one of the three main pillars of any fair society, along with an inclusive labour market and social protection mechanisms.

Producing family-friendly policies that benefit all is a necessity for the future of Europe. It is imperative that European leaders start delivering on their commitment to the European Pillar of Social Rights. There is an urgent need to put in place policies that address Europe’s ongoing demographic decline and that tackle the increasing levels of poverty and inequalities. Investing in family is investing in our societies. Strengthening the social dimension of families is beneficial to the well-being of future generations because it contributes to the objectives of the Sustainable Development Goals (SDGs). Notably goal 1: no poverty, goal 5: equality between women and men, and goal 10: reduced inequalities.

Investing in families in order to empower them and to promote the social capital they create benefits the entire society. In that sense families clearly contribute to promoting peaceful and inclusive societies. I hope that Member States will budget and implement strong family policies towards reaching the objectives of the Sustainable Development Goals”, says Jorge Nuño Mayer, Secretary General, Caritas Europa.

 

Caritas Europa recommends legislative powers to respect the following family friendly policies:

1. Regarding the right to family life:
-Facilitate work-family life balance and support families by providing monthly child allowance based on a universal approach to child benefits. Families with a low income should receive an increased amount of such an allowance;
-Ensure sufficient and affordable child care facilities; and
-Put in place family counselling services.

2. Regarding enabling, supporting and recognising the value of family care work:
-Ensure the legal right to maternity leave of at least 15 weeks and parental leave of at least 6 months;
-Allow a number of days per year of special leave for care work in the family – for children, elderly, the ill, etc.;
-Ensure a minimum income during longer periods of leave for care work; and
-Consider the time spent on care work as eligible for the calculation of pension rights.

«A person who is taking care of a relative with a disability can’t sustain a full-time job. People share that employers are unwilling to employ them because of such an engagement or offer them much lower salaries than usual for a given job”, says Caritas Sofia staff member, Bulgaria.

Διαβάστε ακόμη...