Επικαιρότητα
Ίσα Δικαιώματα – Ίσες Υποχρεώσεις
Ίσα Δικαιώματα – Ίσες Υποχρεώσεις
Μήνυμα της Κάριτας Ευρώπης για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας 2018

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, η Κάριτας Ευρώπης καλεί τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τις κυβερνήσεις να σπάσουν τα στερεότυπα όσον αφορά τις ευθύνες γονεϊκής φροντίδας στις οικογένειες, υιοθετώντας την προτεινόμενη, από την ΕΕ, νομοθεσία περί ισορροπίας μεταξύ εργασιακής και οικογενειακής ζωής.

Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας

«Μετά τη γέννηση της πρώτης μας κόρης, αποφάσισα να πάρω μερικούς επιπλέον μήνες γονικής άδειας, μετά από την άδεια μητρότητας, για να την φροντίσω. Η επιλογή μου επηρεάστηκε και από το γεγονός ότι η εργασιακή μου κατάσταση ήταν πιο ανασφαλής σε σχέση με του συζύγου μου, όπως επίσης και ότι ο μισθός μου ήταν χαμηλότερος, ενώ στον οργανισμό που εργαζόταν εκείνος, η πληρωμένη γονεϊκή άδεια δεν υπήρχε ως επιλογή. Μετά γεννήθηκε το δεύτερο παιδί μας και κατέληξα να μείνω στο σπίτι για τα καλά. Ελπίζω η κόρη μου και ο μελλοντικός σύζυγός της να έχουν περισσότερες επιλογές όταν θα αποκτήσουν παιδιά», εξηγεί η Lisbeth, 53 ετών, από το Βέλγιο.

Η τρέχουσα πρόταση για μία Οδηγία της ΕΕ σχετικά με την ισορροπία εργασιακής και οικογενειακής ζωής αποτελεί μοναδική ευκαιρία μείωσης των διαφορών ανάμεσα σε πατεράδες και μητέρες όσον αφορά την εργασία, την πληρωμή και τις ευθύνες φροντίδας των παιδιών, για να διευκολύνει την επιλογή της απόκτησης παιδιών και να προωθήσει τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας.

Επιπλέον, η έρευνα δείχνει ότι η ύπαρξη καλύτερης ισορροπίας ανάμεσα στην εργασία και στην οικογένεια είναι επένδυση που οδηγεί σε ευτυχέστερους εργαζόμενους και αυξημένη παραγωγικότητα, μειώνοντας την εναλλαγή προσωπικού και τις απουσίες από τη δουλειά.

«Είναι κρίσιμης σημασίας να γίνει σωστά αντιληπτό αυτό: γυναίκες και άνδρες έχουν ίσα δικαιώματα. Αυτό σημαίνει επίσης ίσες υποχρεώσεις όταν πρόκειται για τη φροντίδα των παιδιών και τις οικιακές εργασίας στο πλαίσιο της οικογένειας. Μια καλύτερη ισορροπία εργασιακής και οικογενειακής ζωής είναι επωφελής όχι μόνο για τις οικογένειες διά της μείωσης των διαφορών ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες, αλλά και για τις εταιρείες και την οικονομία καθώς οι εργαζόμενοι ενδιαφέρονται περισσότερο», υποστηρίζει ο Διευθυντής Πολιτικής και Συμβουλευτικής της Κάριτας Ευρώπης Shannon Pfohman.

Είναι τώρα η ώρα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Κοινοβούλιο να καταλήξουν σε μια συμφωνία για την πρόταση Οδηγίας σχετικά με την ισορροπία εργασιακής και οικογενειακής ζωής και να διασφαλίσουν αξιοπρεπή αμοιβή γονικής άδειας για τουλάχιστον τέσσερις μήνες για κάθε γονιό. Υιοθετώντας αυτήν την οδηγία, μπορούν να αποδείξουν τη δέσμευσή τους να προχωρήσουν προς μια πιο κοινωνική Ευρώπη, όπως δεσμεύτηκαν κατά της εξαγγελίας του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων τον Νοέμβριο του 2017. Ας μην ξεχνάμε ότι η οικογένεια είναι το ζωτικό κύτταρο της κοινωνίας!

Η έκδοση της Κάριτας Ευρώπης «Η κοινωνική δικαιοσύνη και η ισότητα στην Ευρώπη – είναι δυνατή!», ορίζει τα 3 βασικά δομικά στοιχεία του οράματος της Κάριτας για ανθεκτικά κοινωνικά πρότυπα στην Ευρώπη που παρέχουν ευεξία σε όλους: οικογένεια, αγορά εργασίας χωρίς αποκλεισμούς και κοινωνική ασφάλιση. Με βάση την ανάλυση της πραγματικής κοινωνικής πραγματικότητας, αυτό το όραμα ευθυγραμμίζεται με τα οφέλη που θα αποφέρει η Οδηγία για την ισορροπία μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής στους Ευρωπαίους.

Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας

Equal rights, equal duties!

Statement on the occasion of the International Women’s Day, 8 March 2018

On the occasion of International Women’s Day, Caritas Europa asks European institutions and governments to break stereotypes regarding parental care responsibilities in families by adopting the proposed EU legislation on work-family life balance.

“After the birth of our first daughter, I decided to take extra months of parental leave after my maternity leave to take care of her. The choice was influenced by the fact that my job situation was less secure and my wage was lower than my husband’s and that paid parental leave was not an option in the organisation he worked in. Then our second child was born and I ended up staying at home for good. I hope that my daughter and her future husband will have more options when they will have children”, explains Lisbeth, 53, Belgium.

The current proposal for an EU Directive on work-family life balance presents a unique opportunity to reduce the gaps between fathers and mothers in terms of employment, pay and care responsibilities, to facilitate the choice of having children and to promote women’s labour market participation. Moreover, research indicates that a better balance between work and family life is an investment that leads to happier workers and increased productivity, decreasing staff turnover and absenteeism at work.

“It is of crucial importance to get this right: women and men have equal rights. That also means equal obligations when it comes to sharing childcare and domestic work in the family. A better work-family life balance benefits not only families by decreasing the gaps between men and women, but also companies and the economy as employee’s are more motivated”, says Shannon Pfohman, Caritas Europa’s Policy and Advocacy Director.

It is now time that the Council and the European Parliament reach an agreement on the proposal for the work-family life balance Directive and ensure a decent remuneration of parental leave for at least four months per parent. By adopting this Directive, they can prove their commitment to move towards a more social Europe, as pledged during the proclamation of the European Pillar of Social Rights in November 2017. Let’s not forget that family is a vital cell of society!

The Caritas Europa publication “Social justice and equality in Europe – is possible!” lays down the 3 main building blocks of Caritas’ vision for resilient social models in Europe that provide for the well-being of all people: family, inclusive labour market, and social security. Based on the analysis of social realities on the ground, this vision is in line with the benefits that the work-family life balance Directive will bring to Europeans.

 

Διαβάστε ακόμη...