Επικαιρότητα
Κάριτας Ευρώπης: «Τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν μια φιλόξενη Ευρώπη»
Κάριτας Ευρώπης: «Τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν μια φιλόξενη Ευρώπη»
Δήλωση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μεταναστών και Προσφύγων, 15 Ιανουαρίου 2018

Δήλωση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μεταναστών και Προσφύγων, 15 Ιανουαρίου 2018 

Με την ευκαιρία της ετήσιας Παγκόσμιας Ημέρας Μεταναστών και Προσφύγων, η Κάριτας Ευρώπης καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη να προωθήσουν μια φιλόξενη Ευρώπη που θα εκτιμά την κουλτούρα της συνάντησης και της συνύπαρξης, όπου όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, υποστηρίζονται, προστατεύονται και ενσωματώνονται. Τώρα περισσότερο από ποτέ, η Ευρώπη πρέπει να διασφαλίσει ότι κανείς δεν θα μείνει πίσω, ανεξάρτητα από την προέλευσή του.

Έχουμε όλοι την ευθύνη να προσφέρουμε πιο ασφαλείς και νόμιμες επιλογές στους μετανάστες και στους πρόσφυγες που επιδιώκουν να έρθουν στην Ευρώπη (να τους καλωσορίσουμε), να υπερασπίσουμε τα δικαιώματα και την αξιοπρέπειά τους, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς τους (να τους προστατεύσουμε)να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι μετανάστες και οι πρόσφυγες, όπως επίσης και οι κοινότητες που τους υποδέχονται, έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους ως ανθρώπων (να τους υποστηρίξουμε) και, τέλος, να δημιουργήσουμε χώρους συνάντησης και ευκαιρίες κατανόησης του πολιτισμικού πλούτου που φέρνουν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες στις κοινότητες (να τους ενσωματώσουμε).

«Η Κάριτας θα συνεχίσει να προωθεί τις φιλόξενες κοινωνίες και να μοιράζεται τις καλύτερες πρακτικές της στον τομέα αυτό με τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων. Αυτό αποτελεί μέρος της ευρωπαϊκής μας δέσμευσης. Παρέχουμε λύσεις που μπορούν να αναπαραχθούν αλλού, να αναβαθμιστούν και να εμπνεύσουν νέες πολιτικές για κοινωνίες με λιγότερους αποκλεισμούς δήλωσε ο Jorge Nuño Mayer, Γενικός Γραμματέας της Κάριτας Ευρώπης. «Ελπίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα θεσπίσει το Ευρωπαϊκό Έτος  Φιλόξενων Κοινωνιών κατά την επόμενη θητεία της 2019-2024».

Η Κάριτας έχει χιλιάδες προγράμματα που ενισχύουν και προωθούν την ενσωμάτωση μεταναστών σε όλη την Ευρώπη, μαζί με συγκεκριμένες συστάσεις προς όσους διαμορφώνουν την πολιτική σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

«Το πιο σημαντικό μάθημα που πήραμε στην καθημερινή μας αλληλεπίδραση με τους πλέον περιθωριοποιημένους είναι ότι η συνεργασία με τους μετανάστες είναι εξίσου σημαντική με τη συνεργασία με τις κοινότητες που τους υποδέχονται προκειμένου να συμβάλλουν και αυτές σε μια θετική και εποικοδομητική προσέγγιση της ενσωμάτωσης που θα ωφελεί τους πάντες», δήλωσε ο Antonio Fantasia, ειδικός στην ενσωμάτωση της Κάριτας Ευρώπης.

 

Statement on the occasion of the World Day of Migrants and Refugees, 15 January 2018

Member States must foster a welcoming Europe

On the occasion of the annual World Day of Migrants and Refugees, Caritas Europa calls on the European Union and Member States to foster a welcoming Europe that values a culture of encounter, where everybody is welcomed, promoted, protected and integrated. Now more than ever, Europe needs to ensure that no one is left behind, independently of their origins.

We are all responsible to offer more safe and legal options for migrants and refugees seeking to come to Europe (to welcome), to defend their rights and dignity, independently of their legal status (to protect), to ensure that all migrants and refugees, as well as the communities which welcome them, are empowered to achieve their potential as human beings (to promote), and lastly, to foster spaces for encounter and opportunities to understand the cultural richness that migrants and refugees bring to the communities (to integrate).

“Caritas will continue to promote welcoming societies and to share its best-practices in this field with decision-makers. This is part of our European commitment. We provide solutions that can be replicated elsewhere, up-scaled and can inspire new policies for more inclusive societies,” said Jorge Nuño Mayer, Secretary General of Caritas Europa. “We are hopeful that the European Commission will establish the European Year for welcoming societies during its next mandate 2019-2024”.

Caritas has thousands of projects that foster and promote migrant integration across Europe, along with concrete recommendations to policy makers at European and national level.

“The most important lesson learned in our daily interaction with the most marginalised is that working with migrants is just as important as working with receiving communities in order to contribute to a positive, constructive approach to integration that benefits everyone,” said Antonio Fantasia, Caritas Europa expert on integration.

Διαβάστε ακόμη...