Επικαιρότητα
Οι Νέοι στην Ευρώπη χρειάζονται ένα μέλλον
Οι Νέοι στην Ευρώπη χρειάζονται ένα μέλλον
Η Κάριτας Πορτογαλίας παρουσίασε τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου στη Λισαβόνα τη μελέτη «Οι νέοι στην Ευρώπη χρειάζονται ένα μέλλον» για τη φτώχεια των νέων στη χώρα

Στη μελέτη, η Κάριτας Πορτογαλίας απεικονίζει τους καθημερινούς αγώνες που εμποδίζουν τους νέους να απελευθερωθούν και να καταστούν αυτάρκεις. Η μελέτη περιλαμβάνει επίσης συστάσεις που κρίνονται απαραίτητες για να σπάσει ο κύκλος της φτώχειας που διαμορφώνει το μέλλον των νέων στην Πορτογαλία. Αυτός ο κύκλος δεν είναι μόνο πορτογαλικό θέμα αλλά εμφανίζεται σε πολλές άλλες χώρες της ηπείρου, όπως αντικατοπτρίζεται στην παρόμοια μελέτη που παρουσίασε η Κάριτας Τσεχίας στις 13 Φεβρουαρίου 2018, αλλά και η Κάριτας Ελλάς τον Σεπτέμβριο του 2017.  Μελέτες για τη φτώχεια των νέων έχουν εκπονήσει πρόσφατα η Κάριτας Κύπρου και η Κάριτας Ιταλίας. αλλά και οι εθνικές Κάριτας του Λουξεμβούργου και της Βουλγαρίας.

Οι νέοι σταματούν να κάνουν ένα πλήρες βήμα προς την ενηλικίωση λόγω των δύσκολων συνθηκών της αγοράς εργασίας που αντιμετωπίζουν. Χαμηλοί μισθοί, βραχυπρόθεσμες συμβάσεις, καμία σταθερότητα, καμία εγγύηση… Οι συνθήκες αυτές είναι ακόμη δυσκολότερες για τους νέους που προέρχονται είτε από φτωχές οικογένειες είτε λόγω των συνθηκών έχουν ανεπαρκή εκπαίδευση ή χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων.

Τουλάχιστον στην Πορτογαλία, αυτοί οι παράγοντες είναι καθοριστικοί παράγοντες στη ζωή των νέων. Η Κάριτας επισημαίνει επίσης την απλοποίηση των καταστάσεων παράτυπων συμβάσεων και την έλλειψη συντονισμού μεταξύ των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης, των σχολείων και των πανεπιστημίων σχετικά με την κατάρτιση, τις ευκαιρίες απασχόλησης, την επαγγελματική εκπαίδευση και τον επαγγελματικό προσανατολισμό.

«Έφυγα από το σχολείο στην ηλικία των 16 ετών και άρχισα να εργάζομαι σε μία καφετέρια. Επειδή δεν τελείωσα όμως το σχολείο, έμεινα κολλημένη σε αυτό το μαγαζί, χωρίς καμία επαγγελματική εξέλιξη γιατί όλοι ζητούσαν τουλάχιστον απολυτήριο λυκείου. Μου λείπει πολύ το σχολείο και αν θα μπορούσα να γυρίσω δεν θα είχα κάνει τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο», δήλωσε η Cátia Santos, 28χρονη μητέρα που λαμβάνει υποστήριξη από την τοπική Κάριτας (Leiria-Fatima) προκειμένου να αγοράσει σχολικά είδη για τα παιδιά της.

.

Οι προτάσεις της Κάριτας

  • Προώθηση αξιοπρεπών μισθολογικών επιπέδων, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την επέκταση της κοινωνικής προστασίας σε περίπτωση ανεργίας.
  • Να αποτρέψουν την εργασιακή ανασφάλεια, τις παρατυπίες και τη φοροδιαφυγή στις συμβάσεις εργασίας, ελέγχοντας την κατάχρηση από τον εργοδότη του καθεστώτος των αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων (αποκαλούμενες πράσινες εισπράξεις).
  • Παροχή ίσων ευκαιριών στην πρόσβαση στην εκπαίδευση και εξασφάλιση συνθηκών που βοηθούν τους μαθητές να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους, ειδικά για νέους από νοικοκυριά που κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό.
  • Διευκόλυνση της οικονομικά προσιτής στέγασης για τους νέους ανάλογα με το εισόδημά τους και παροχή της ευκαιρίας για ανεξάρτητη διαβίωση.
  • Να αναπτυχθεί μια εθνική στρατηγική για την προώθηση της συμμετοχής των νέων στα κοινά.

Ο Eugénio Fonseca, Πρόεδρος της Κάριτας Πορτογαλίας, υπογραμμίζει τον επείγοντα χαρακτήρα της κατάστασης: «Είναι επείγον να προσέξουμε τους νέους σε σχέση με αυτό που αντιπροσωπεύουν σήμερα για την πορτογαλική κοινωνία» και υπενθυμίζει ότι «η έκθεση αυτή δεν είναι παρά η αποτύπωση της πραγματικότητας που έγινε στην Πορτογαλία, από την επαρχιακή Κάριτας και άλλα θεσμικά όργανα που μας υποστηρίζουν, και είναι απαραίτητο όλοι οι κυβερνώντες και οι πολιτικοί να γνωρίζουν ποια είναι η καθημερινή ζωή των Πορτογάλων».

«Αυτή είναι μια κατάσταση που επαναλαμβάνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο», τονίζει ο Jorge Nuño Mayer, Γενικός Γραμματέας της Κάριτας Ευρώπης, ο οποίος έφερε στη Λισαβόνα το ευρωπαϊκό πλαίσιο αυτής της έκθεσης και υπενθύμισε την επιτακτική ανάγκη «όλων, ηγετών, πολιτικών παραγόντων, να συναντηθούν για να ακούσουν τους νέους, να δουν την πραγματικότητά τους και να προωθήσουν την αλλαγή».

Η Κάριτας Ευρώπης θα παρουσιάσει μια πανευρωπαϊκή έκθεση σχετικά με τη φτώχεια στους νέους στις 28 Μαρτίου 2018.

.

Young People have a Future

Caritas Portuguesa presented in Lisbon the study «Young people in Europe need a future» on the situation of youth poverty in the country.

In the study, Caritas Portugal depicts the day-to-day struggles that are stopping young people from emancipating and becoming self-sufficient. The study also includes recommendations deemed necessary to break the cycle of poverty that is conditioning the future of young people in Portugal. This cycle is not only a Portuguese matter but is appearing in many other countries in the continent, as reflected in the similar study that Caritas Czech Republic presented on 13 February 2018.

Young people are stopped from taking a full step towards adulthood because of the dire labour market conditions that they are facing. Low wages, short-term contracts, no stability, no guarantees… these conditions are even harder for young people coming from deprived family conditions and who have inadequate education or of poor skill-levels.
At least in Portugal, these factors are determinants in the life of Portuguese young people. Caritas also points out the the banalisation of situations of irregular contracts and the lack of coordination between public employment services, schools and universities regarding training, job opportunities, vocational learning and vocational guidance.

«I left school at the age of 16 and started working in a cafe, at the counter, after that I also worked in this branch because I didn’t finish school, I’m put aside because of that. I’m limited to this branch because the others ask for more schooling! I miss school a lot and if I could go back I would not have done things in the same way,» said Cátia Santos, a 28 year old mother who receives support from Caritas Leiria-Fatima to buy school materials for her children.

.

Caritas recommendations

  • Promote decent wage levels, including measures to create jobs and extend social protection in the event of unemployment;
  • Prevent job insecurity, irregularities and tax evasion in employment contracts by controlling employers’ abuse of the status of self-employed workers (so-called «green receipts»);
  • Provide equal opportunities in access to education and ensure conditions that help students continue their education, especially for young people from households at risk of poverty and social exclusion;
  • Facilitate affordable housing for young people according to their income and provide them with the opportunity to start independent living;
  • Develop a national strategy to promote the civic participation of young people.

Eugénio Fonseca, President of Cáritas Portuguesa, stresses the urgency of the situation: «It is urgent to look at young people from what they represent today for Portuguese society and reminds us that this report is no more than the auscultation of the reality that was made in Portugal, the diocesan Caritas and other institutions that have joined us, that is, it is necessary that everyone, rulers and politicians be aware of what is the everyday life of the Portuguese.»

This is a situation that is repeated at European level, stresses Jorge Nuño Mayer, Secretary General of Caritas Europa, who brought to Lisbon the European context of this report and recalled the imperative of «all, rulers, political actors, civil society organisations and Church, to come together to listen to the young, to look at their reality and to promote change«.

Caritas Europa will present a Europe-wide report on youth poverty on 28 of March 2018.

Διαβάστε ακόμη...