Προγράμματα
We are a Welcoming Europe – Aφήστε μας να τους βοηθήσουμε
We are a Welcoming Europe – Aφήστε μας να τους βοηθήσουμε
Και η Ελλάδα στην Πανευρωπαϊκή «συμμαχία» για να ανθίσει ξανά η αλληλεγγύη και ο σεβασμός στους πρόσφυγες!

Για πρώτη φορά, ένας συνασπισμός 130 ευρωπαϊκών οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών ξεκινά μια Πανευρωπαϊκή Πρωτοβουλία ζητώντας ουσιαστικές αλλαγές στην Ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική. Στόχος της εκστρατείας We are a Welcoming Europe” είναι η συλλογή 1 εκατομμυρίου υπογραφών από πολίτες τουλάχιστον 7 κρατών μελών, ώστε να αναγκάσουμε την Ευρώπη να υιοθετήσει μια πιο ανθρώπινη και ρεαλιστική προσέγγιση στο μεταναστευτικό.

Η εκστρατεία που «τρέχει» και στην Ελλάδα με τη στήριξη πολλών οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, μεταξύ αυτών και η Κάριτας Ελλάς, βασίζεται σε 2 άξονες: επιδιώκει να βάλει τους Ευρωπαίους πολίτες στο επίκεντρο της μεταναστευτικής πολιτικής και να ενισχύσει το σεβασμό στα δικαιώματα των μεταναστών και των προσφύγων. Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία οι Ευρωπαίοι πολίτες αναλαμβάνουν έναν περισσότερο ενεργό ρόλο ως προς την διαμόρφωση της μεταναστευτικής πολιτικής σε τοπικό και σε εθνικό επίπεδο, θέτοντας 3 συγκεκριμένα αιτήματα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

  1. Να υποστηρίξει τους πολίτες που θέλουν να βοηθήσουν πρόσφυγες, 
  1. Να απαγορεύσει την ποινικοποίηση της αλληλεγγύης, κάτι που γίνεται πράξη σε πολλά κράτη μέλη σήμερα, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, 
  1. Να εξασφαλίσει το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο, με την ενίσχυση των μηχανισμών καταγγελιών σχετικά με την εκμετάλλευση εργασίας και με άλλες καταχρηστικές ενέργειες από τους Ευρωπαίους συνοριοφύλακες.   

Υπόγραψε την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών Τώρα

Στις αρχές του 21ου αιώνα, η μετανάστευση αποτελεί μία μεγάλη πρόκληση για τις κοινωνίες μας. Γίνεται συνεχώς όλο και πιο ξεκάθαρο ότι μία κατάλληλη αντιμετώπιση μπορεί να έρθει μόνο από μία ενιαία Ευρωπαϊκή πολιτική. Ωστόσο, τα κράτη μέλη δεν έχουν μία συντονισμένη απάντηση στο θέμα της υποδοχής ανδρών, γυναικών και παιδιών που διαφεύγουν τη βία και αναζητούν ασφάλεια στην Ευρώπη.

Στις 15 Δεκεμβρίου 2017, 7 Ευρωπαίοι πολίτες,  εκπροσωπώντας τις φωνές όλων εκείνων που διαφωνούν με την κατεύθυνση που έχει πάρει η μεταναστευτική πολιτική της Ευρώπης, υπέβαλλαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την πρώτη Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών σχετικά με τη μετανάστευση.  Σήμερα εμείς, οι πολίτες της Ελλάδας και της Ευρώπης, υψώνουμε τη φωνή μας για να μπορούμε να καλωσορίσουμε, χωρίς το φόβο ποινικής δίωξης, όσους το έχουν ανάγκη, ανεξάρτητα από το νομικό τους καθεστώς και την εθνικότητά τους.

Οργανώσεις που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία:

Actionaid

Advocates Abroad

Caritas Hellas

Greek Forum of Refugees

HIAS

Jesuit Refugee Service

Klimaka

SolidarityNow

Terre des hommes

Let us help them!

Greece joins a pan-European coalition that aims to reflourish solidarity and respect towards refugees

Athens, 23rd May 2018 – For the first time, a coalition of 130 civil society organisations have launched a European Citizen’s Initiative (ECI) for a shift in migration policy. The aim of the We are a Welcoming Europe campaign is to collect 1 million signatures in at least 7 Member States; compel Europe to consider our proposals; and adopt a more humane and realistic approach towards the major challenge of migration.

The campaign that is being launched today in Greece with the support of several civil society organisations, is based on two main principles: it seeks to put the European citizen at the heart of migration policy and to reinforce the rights of migrants and refugees. Through this initiative, European citizens are given the chance to have a more active role in shaping migration policy at the local and national level. The campaign has three specific requests:

  1. Support the citizens and volunteers that want to help refugees; 
  1. Put an end to the “crime of solidarity” which is in practice by several EU Member States, including Greece; 
  1. Ensure respect for the fundamental rights of migrants and asylum seekers, by reinforcing the complaint mechanisms regarding labour exploitation and other abuses by European border guards.

Sign the petition now

At the turn of the 21st century, migration has become a major issue for our societies. It is becoming increasingly clear that an appropriate response can only come from a common European policy. However, Member States have not had a coordinated response on the issue of the reception of men, women and children who are fleeing all kinds of violence and look for safety in Europe.

On 15 December 2017, seven European citizens submitted to the European Commission the first European Citizen’s Initiative on migration. They represent the voices of all those who disagree with Europe’s migration policies and aim to initiate together a policy shift. Today, we, the citizens of Greece and Europe, are raising our voices so that we can welcome and advocate for those who are in need, regardless of their legal status or nationality and without fear of being prosecuted.

The first partner organisations in Greece:

Actionaid

Caritas Hellas

Greek Forum of Refugees

HIAS

Jesuit Refugee Service

Klimaka

SolidarityNow

Terre des hommes

 

Διαβάστε ακόμη...