Επίσκεψη στο Μουσείο Παιδείας

Το Μουσείο Παιδείας στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών επισκέφτηκαν τα παιδιά που παρακολουθούν τα μαθήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας στο Κοινωνικό Κέντρο της Κάριτας Ελλάς στο κέντρο της Αθήνας, στην Πλατεία Βάθης (Ταρέλλα 3), μαζί με τους γονείς τους, και τις δασκάλες και τους διερμηνείς της Κάριτας Ελλάς.

Στόχος της επίσκεψης αυτής ήταν να μάθουν τα παιδιά για την ιστορία της Παιδείας στην Ελλάδα με έναν διασκεδαστικό και δημιουργικό τρόπο.

Παρουσιάστηκαν στα παιδιά τα υλικά, τα έπιπλα και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούνταν στα σχολεία πριν από πολλές δεκαετίες. Εξηγήθηκαν επίσης οι μέθοδοι τιμωρίας που χρησιμοποιούσαν οι δάσκαλοι τότε και πολλά από τα παιδιά βρήκαν ομοιότητες στις μεθόδους τιμωρίας που χρησιμοποιούνται ακόμα και σήμερα στο σχολείο.

Τα παιδιά έφτιαξαν τους δικούς τους σελιδοδείκτες από χαρτί και έπαιξαν παιχνίδια που τα παιδιά της ηλικίας τους έπαιζαν στο σχολείο τα παλιά χρόνια.

Το προσωπικό του Μουσείου επιφύλαξε ένα πολύ ζεστό καλωσόρισμα που ενθουσίασε μικρούς και μεγάλους. Ήταν πολύ καλά οργανωμένο και φιλικό και έδωσαν σε όλα τα παιδιά την ευκαιρία να συμμετάσχουν και εκείνα με τη σειρά τους ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό και διασκέδασαν πραγματικά. Πριν το τέλος της ξενάγησης, οι εργαζόμενοι του Μουσείου Παιδείας  προσέφεραν στα παιδιά σακουλάκια με σοκολάτες, μπισκότα, στυλό και μολύβι.

Ήταν μια όμορφη εποικοδομητική και εκπαιδευτική εμπειρία για όλους, τα παιδιά, τους γονείς τους και το προσωπικό.

 

Μουσείο Παιδείας

Το Μουσείο της Παιδείας ιδρύθηκε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1993 και ανήκει στον Τομέα της Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας. Στόχοι του Μουσείου είναι η έρευνα, μελέτη και διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς στον τομέα της Παιδείας και της Εκπαίδευσης, αλλά και η κατάρτιση αποφοίτων ΑΕΙ και ΤΕΙ στον τομέα της Ιστορίας της Παιδείας, Παιδαγωγικής, Αγωγής, Εκπαίδευσης και Μουσειολογίας. Η πρώτη έκθεση διαρκείας εγκαινιάστηκε το 2000. Από το 2013 το Μουσείο λειτουργεί καθημερινά απευθυνόμενο σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με μια μόνιμη έκθεση αλλά και με εκπαιδευτικά προγράμματα και δραστηριότητες που εκπονούνται παράλληλα, τα οποία έχουν σχεδιαστεί ανάλογα με τις ηλικίες και τις μαθησιακές ανάγκες των εκάστοτε μαθητών-επισκεπτών.

 

Caritas Hellas Social Spot visits the Museum of Education

The children attending the Homework Learning support classes at the Social Center of Caritas Hellas in Athens (3, Tarella str), together with their parents and the staff of Caritas, their teachers and two interpreters, visited the Museum of Education at the Philosophical School of the University of Athens.

The aim of this visit was to introduce to our beneficiaries the history of Education in Greece in a creative way.
Materials, furniture and equipment that were used in schools many decades ago, were presented to the children. We were also explained the methods of punishment that the teachers used to use, and many of the children found similarities in methods of punishment that are used in school nowadays.

The children made their own bookmarks from paper and played games that children of same age used to play in school in the old days.

The staff of the Museum, reserved us a very warm welcome that excited both children and adults. Τhey were very well-organized and friendly, and they gave to all the children the chance to be involved and them participated to all the activities with enthusiasm and had good fun. Before we left the museum, they offered to the children small bags with chocolates, biscuits, a pen and a pencil.

It was a beautiful constructive and educational experience for all, the children, their parents and the staff.

 

Museum of Education 

The Museum of Education was founded at the School of Philosophy of the University of Athens in 1993 and belongs to the Faculty of Philosophy, Pedagogy and Psychology. The aims of the Museum are the research, studying and preservation of the cultural heritage in the Sector of Education, and the qualifying of graduates in the Faculties of History of Education, Pedagogy, Education, and Museology. Its first exhibition was held in 2000. Since 2013 the Museum runs a permanent exhibition and concurrent educational programmes and activities specially designed for the pupils-visitors of the Primary and Secondary Education.