Κάριτας Ευρώπης: «Είναι ώρα οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να δεσμευτούν για τα κοινωνικά δικαιώματα»

Η Κάριτας Ευρώπης υποστηρίζει τη Σύσταση που η Σύνοδος Διεθνών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης ενέκρινε σήμερα, στις 24 Ιανουαρίου 2018, απευθύνοντας έκκληση προς όλα τα ευρωπαϊκά κράτη να δεσμευτούν για τα κοινωνικά δικαιώματα, προσχωρώντας στον Αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και αναγνωρίζοντάς τον ως κοινωνικό σύνταγμα της Ευρώπης.

«Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις οφείλουν να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία που δίνεται από τη Διακήρυξη του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και να αρχίσουν να διαμορφώνουν έναν λεπτομερή οδικό χάρτη για την προώθηση της αποτελεσματικής διασφάλισης των κοινωνικών δικαιωμάτων για όλους», δήλωσε ο Peter Verhaeghe, εμπειρογνώμονας της Κάριτας Ευρώπης στον τομέα των κοινωνικών πολιτικών και εκπρόσωπος στη Συνδιάσκεψη των Διεθνών ΜΚΟ.

Η Κάριτας Ευρώπης θεωρεί ότι η Διακήρυξη της ΕΕ για τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, την 17η Νοεμβρίου 2017, αποτελεί ένα ισχυρό σήμα πολιτικής δέσμευσης στην κατεύθυνση της διασφάλισης των κοινωνικών δικαιωμάτων, σε μια περίοδο που η Ευρώπη ανακάμπτει αργά από μια μεγάλη οικονομική κρίση, η οποία προκάλεσε σοβαρές κοινωνικές συνέπειες σε ολόκληρη την Ένωση.

«Είναι πλέον καιρός οι εθνικές κυβερνήσεις και η ΕΕ να θέσουν ως προτεραιότητα τους ανθρώπους. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις ανισότητες μεταξύ και εντός των χωρών. Το να γίνουν οι άνθρωποι προτεραιότητα σημαίνει ότι προχωράμε πέρα από το ζήτημα της απασχόλησης. Οι άνθρωποι δεν είναι μόνο εργαζόμενοι, αλλά και άνθρωποι», δήλωσε ο Jorge Nuño Mayer, Γενικός Γραμματέας της Κάριτας Ευρώπης.

Η Κάριτας Ευρώπης συμφωνεί με την άποψη που εκφράστηκε στη Διάσκεψη ότι όλοι οι εταίροι της Διαδικασίας του Τορίνο (κράτη μέλη της ΕΕ) πρέπει να προχωρήσουν με τη Διακήρυξη δεσμευόμενοι πραγματικά για αποτελεσματική εφαρμογή όλων των κοινωνικών δικαιωμάτων που έχουν ήδη υιοθετηθεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Για να διασφαλιστεί ότι η διαδικασία υλοποίησης θα αποκτήσει γερά θεμέλια στην κοινωνία, η Κάριτας Ευρώπης συμμετέχει στην πρόσκληση της Διάσκεψης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της να παρακολουθήσουν την εφαρμογή των αρχών που κατοχυρώνονται στον Ευρωπαϊκό Πυλώνα των Κοινωνικών Δικαιωμάτων σε στενή διαβούλευση με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών.

Σημειώσεις:

  1. Η Κάριτας Ευρώπης είναι μέλος της Διάσκεψης των Διεθνών ΜΚΟ του Συμβουλίου της Ευρώπης.  https://www.coe.int/en/web/ingo/home
  2. Οι συστάσεις εκπονήθηκαν από την Συντονιστική Επιτροπή για τη Διαδικασία του Τορίνο για τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, που δημιουργήθηκε μετά την (1) Έκκληση για Δράση (2) της Διάσκεψης των Διεθνών ΜΚΟ της 29ης Ιανουαρίου 2016 για την υποστήριξη της «Διαδικασίας του Τορίνο» για τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη.
    (1) https://rm.coe.int/16806a1f40 | (2) https://rm.coe.int/1680592fe0
  3. Η Διαδικασία του Τορίνο αποσκοπεί στην ενίσχυση του ρόλου του Κοινωνικού Χάρτη ως κομβικό εργαλείο για τη βελτίωση των κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων στην Ευρώπη. Για το σκοπό αυτό, η διαδικασία του Τορίνο έχει επίσης ως στόχο την ένταξη του Κοινωνικού Χάρτη στη νομοθεσία της ΕΕ. Η Κάριτας Ευρώπης ηγείται της Συντονιστικής Επιτροπής της Διαδικασίας του Τορίνο της Διάσκεψης των Διεθνών ΜΚΟ του Συμβουλίου της Ευρώπης. https://www.coe.int/en/web/turin-european-social-charter/turin-process
  4. Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης είναι μια Συνθήκη του Συμβουλίου της Ευρώπης που εγγυάται τα θεμελιώδη κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα ως συμπλήρωμα της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η οποία αναφέρεται στα αστικά και πολιτικά δικαιώματα. Ο Χάρτης αναφέρεται σε ένα ευρύ φάσμα καθημερινών ανθρωπίνων δικαιωμάτων σχετικά με την απασχόληση, τη στέγαση, την υγεία, την εκπαίδευση, την κοινωνική προστασία και την ευημερία. https://www.coe.int/en/web/turin-european-social-charter
  5. Ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας των κοινωνικών δικαιωμάτων στοχεύει στην ενίσχυση του κοινωνικού κεκτημένου και στη διασφάλιση αποτελεσματικότερων δικαιωμάτων στους πολίτες της ΕΕ. Επικεντρώνεται στην απασχόληση και στις κοινωνικές πτυχές. Στόχος του Πυλώνα είναι να συμβάλλει στην κοινωνική πρόοδο μέσα από τη στήριξη δίκαιων και εύρυθμων αγορών εργασίας και συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας. https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
  6. Η Κάριτας Ευρώπης προωθεί μια κοινωνία κοινωνικής δικαιοσύνης που βασίζεται σε 3 βασικούς πυλώνες: 1. Την οικογένεια ως ζωτικό κύτταρο της κοινωνίας, 2. Την συμπεριληπτική αγορά εργασίας ως πηγή ευημερίας και 3. Την κοινωνική προστασία ως υγιή κοινωνική επένδυση. http://caritascares.eu/