Εργαστήριο Ανάπτυξης Εργασιακών Δεξιοτήτων στο Κέντρο της Κυψέλης

Την Τρίτη 5 Μαρτίου, στο Κέντρο Κοινωνικής Ένταξης και Απασχολησιμότητας της Κάριτας Ελλάς στην Κυψέλη πραγματοποιήθηκε με επιτυχία ένα εργαστήριο κινητοποίησης ανέργων. Στόχος του εν λόγω εργαστηρίου είναι η καλλιέργεια όλων των απαραίτητων μεταβιβάσιμων – επαγγελματικών δεξιοτήτων (soft skills) που χρειάζεται να έχουν αναπτύξει όσοι αναζητούν εργασία, ώστε να είναι κατάλληλοι υποψήφιοι σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά εργασίας.

Πιο συγκεκριμένα το workshop για την ανάπτυξη των soft skills ασχολήθηκε με την εκμάθηση των ηπίων – παραπλεύρων δεξιοτήτων, που ζητούν οι εργοδότες. Καθώς οι «ήπιες δεξιότητες» δε διδάσκονται μέσω της τυπικής εκπαίδευσης, είναι ιδιαίτερα σημαντική η ευκαιρία που δίνεται στους  ενδιαφερόμενους να τις αναπτύξουν μέσα από τη συμμετοχή τους σε βιωματικά εργαστήρια. Αναλύθηκαν κάποιες από τις πιο γνωστές επαγγελματικές δεξιότητες που απαιτούνται συνήθως, όπως η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και διαχείρισης κρίσεων, η ικανότητα διαχείρισης συγκρούσεων, η ευελιξία, η δημιουργικότητα, οι καλές επικοινωνιακές δεξιότητες και η ομαδικότητα, καθώς και οι οργανωτικές δεξιότητες όπως η διαχείριση  χρόνου και η στοχοθεσία.

Μέσα από το σεμινάριο των επαγγελματικών δεξιοτήτων οι συμμετέχοντες μπόρεσαν να αναπτύξουν πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας, να αναγνωρίσουν τους τρόπους λήψης αποφάσεων και επίλυσης συγκρούσεων και προβλημάτων. Επίσης έμαθαν να θέτουν έξυπνους και εφικτούς στόχους μέσω της SMART analysis και να προτεραιοποιούν τις δραστηριότητες τους. Όλες οι παραπάνω δεξιότητες καλλιεργήθηκαν μέσα από βιωματικές ασκήσεις, οι οποίες βοήθησαν την ομάδα να εργαστεί  δημιουργικά με γνώμονα το συνολικό – ομαδικό συμφέρον και ανέπτυξαν τη δημοκρατική σκέψη και την εποικοδομητική διαχείριση συγκρούσεων. Μέσα από παιχνίδια ρόλων, ασκήσεις δημιουργικότητας και στοχοθεσίας,οι συμμετέχοντες κατάφεραν να ενώσουν τις δυνάμεις τους και τις γνώσεις τους ώστε να εργαστούν ομαδικά.

Το εργαστήριο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Κοινωνική και Οικονομική ένταξη προσφύγων και μεταναστών στην Αθήνα» που αφορά την υποστήριξη και ένταξη προσφύγων και μεταναστών στην ελληνική κοινωνία. Το Πρόγραμμα υλοποιείται από την Κάριτας Ελλάς και χρηματοδοτείται από την Κάριτας Ελβετίας.