ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (CASE MANAGER)

Η Κάριτας Ελλάς αναζητά Yπεύθυνο/η Διαχείρισης Υποθέσεων στην περιοχή της Θεσσαλονίκης

Διαβάστε την προκήρυξη:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ_CRS_ ΘΕΣΣ_11_2019

Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ_2019

Κατεβάστε τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς:

α) Αίτηση, β) Συνοδευτική Επιστολή, γ) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα  και δ) Δήλωση Συναίνεσης. Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση job.caritas2@caritas.gr και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης ΥΔΥ/ΘΕΣ 11/2019 – Υπεύθυνος Διαχείρισης Υποθέσεων, «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ 2019 – ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ»

Καταληκτική προθεσμία παραλαβής από τη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, ορίζεται η Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019