Διερμηνέα αραβικών αναζητά η Κάριτας Ελλάς για την Αθήνα

Η προκήρυξη αφορά την πλήρωση μιας θέσης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με πλήρη απασχόληση και με την ειδικότητα: «Διερμηνέας Αραβικών/ Πολιτισμικός Διαμεσολαβητής», ο οποίος θα απασχοληθεί το Πρόγραμμα Αστικού Καταλύματος 2018 που υλοποιεί η Κάριτας Ελλάς στην περιοχή της Αθήνας.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς: α) Αίτηση, β) Συνοδευτική Επιστολή, γ) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα με την όποια προϋπηρεσία τους, σε επιμορφωτικά Σεμινάρια, την απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λ.π. και άλλα κατά την κρίση τους χρήσιμα βιογραφικά στοιχεία για την τεκμηρίωση των τυπικών τους προσόντων. Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι:

1.- Να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: job.caritas1@caritasdemo4.99idesign.com και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης ΔΠΔ- 2/2018 Διερμηνέας/ Πολιτισμικός Διαμεσολαβητής, Αθήνα

2.- Να τα ταχυδρομήσουν με συστημένο φάκελο ή με courier στη διεύθυνση: Κάριτας Ελλάς, Οδός Καποδιστρίου 52, 104 32 – Πλατεία Βάθης, Αθήνα, όπου πάνω στον φάκελο θα αναγράφεται η ένδειξη του Κωδικού της θέσης ΔΠΔ- 2/2018 Διερμηνέας/ Πολιτισμικός Διαμεσολαβητής, Αθήνα

3.- Να τα καταθέσουν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο, γραπτώς, από αυτούς άτομο, στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς, Οδός Καποδιστρίου 52, Πλατεία Βάθης, Αθήνα, κατά τις ώρες από 9 π.μ. έως 2 μ.μ. καθ’ όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας.

Καταληκτική προθεσμία παραλαβής από τη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών ορίζεται η Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018.

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Κατεβάστε την αίτηση εδώ