ΝΕΑ ΘΕΣΗ «ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ ΑΡΑΒΙΚΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ/ΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ»

Η Κάριτας Ελλάς αναζητά Διερμηνέα Αραβικών – Πολιτισμικό/η Διαμεσολαβητή/τρια.

Διαβάστε την προκήρυξη:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ ΑΡΑΒΙΚΩΝ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ – ΑΘΗΝΑ 31.07.2019

Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ_2019

Κατεβάστε τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς:

α) Αίτηση, β) Συνοδευτική Επιστολή, γ) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα  και δ) Δήλωση Συναίνεσης. Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση job.caritas1@caritas.gr και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης:

ΔΠΔΑ 08/2019 – Διερμηνέας Αραβικών – Πολιτισμικός/ή Διαμεσολαβητής/τρια – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ 2019 – ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ / URBAN SHELTER PROJECT 2019 –
ΑΘΗΝΑ.

 Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Τετάρτη 14 Αυγούστου 2019..