ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ/ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΦΑΡΣΙ

Η Κάριτας Ελλάς αναζητά Διερμηνέα/Διαπολιτισμικό Μεσολαβητή Φαρσί. 

Διαβάστε την προκήρυξη:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_537_0919_ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ ΦΑΡΣΙ

Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ_2019

Κατεβάστε τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς:

α) Αίτηση, β) Συνοδευτική Επιστολή, γ) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα  και δ) Δήλωση Συναίνεσης. Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση job.caritas6@caritas.gr και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης: ΔΠΔΦ/09/19. 

Καταληκτική προθεσμία παραλαβής από τη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, ορίζεται η Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου 2019.