Δύο νέες θέσεις εργασίας στην περιοχή της Θεσσαλονίκης

Η προκήρυξη αφορά έναν Υπεύθυνο Συντονιστή Πεδίου και ένα Διερμηνέα – Πολιτισμικό Διαμεσολαβητή Φαρσί, για την περιοχή της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του Προγράμματος Αστικού Καταλύματος.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν έως την Τετάρτη 27 Ιουνίου για τη θέση του Συντονιστή Πεδίου και την Δευτέρα 25 Ιουνίου για τη θέση του Διερμηνέα στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς: α) Αίτηση, β) Συνοδευτική Επιστολή, γ) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα με την όποια προϋπηρεσία τους, σε επιμορφωτικά Σεμινάρια, την απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λ.π. και άλλα κατά την κρίση τους χρήσιμα βιογραφικά  στοιχεία για την τεκμηρίωση των τυπικών τους προσόντων και δ) Δήλωση Συναίνεσης. Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι:

1.- Να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: job.caritas1@caritasdemo4.99idesign.com και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης ΥΣΠ 06/2018 – Υπεύθυνος Συντονιστής Πεδίου, Θεσσαλονίκη ή ΔΠΔ 06/2018 – Διερμηνέας Φαρσί, Θεσσαλονίκη. 

2.- Να τα ταχυδρομήσουν με συστημένο φάκελο ή με courier στη διεύθυνση: Κάριτας Ελλάς, Οδός Καποδιστρίου 52, 104 32 – Πλατεία Βάθης, Αθήνα, όπου πάνω στον  φάκελο θα αναγράφεται η ένδειξη του  Κωδικού της θέσης ΥΣΠ 06/2018 – Υπεύθυνος Συντονιστής Πεδίου, Θεσσαλονίκη ή ΔΠΔ 06/2018 – Διερμηνέας Φαρσί, Θεσσαλονίκη

3.- Να τα καταθέσουν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο, γραπτώς, από αυτούς άτομο, στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς, Οδός Καποδιστρίου 52, Πλατεία Βάθης, Αθήνα, κατά τις ώρες από 9 π.μ. έως 2 μ.μ. καθ’ όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας.

Για να δείτε την προκήρυξη για τη θέση του Υπεύθυνου Συντονιστή Πεδίου πατήστε εδώ

Για να δείτε την προκήρυξη για τη θέση του Διερμηνέα – Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή Φαρσί πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την αίτηση πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τη Δήλωση Συναίνεσης πατήστε εδώ