ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ/ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΑΡΑΒΙΚΩΝ-ΓΑΛΛΙΚΩΝ

Η Κάριτας Ελλάς αναζητα  ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ/ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΑΡΑΒΙΚΩΝ-ΓΑΛΛΙΚΩΝ

Διαβάστε την προκήρυξη ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_09_2020_ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ ΑΡΑΒΙΚΩΝ-ΓΑΛΛΙΚΩΝ_HELIOS

Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ_2019

Κατεβάστε τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς:

α) Αίτηση, β) Συνοδευτική Επιστολή, γ) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα  και δ) Δήλωση Συναίνεσης. Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση job.caritas6@caritas.gr και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης ΔΠΔΑΓ/01/20.

Καταληκτική προθεσμία παραλαβής από τη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή,  ορίζεται η Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020.