Νέα θέση Διερμηνέα Φαρσί / Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή για την περιοχή της Αθήνας

Η Κάριτας Ελλάς αναζητά Διερμηνέα Φαρσί / Πολιτισμικό Διαμεσολαβητή για να απασχοληθεί στο «Πρόγραμμα Αστικού Καταλύματος»,

στην περιοχή της Αθήνας. 

Διαβάστε την Προκήρυξη Διερμηνέα Φαρσί – Πρόγραμμα Aστικού Καταλύματος – Αθήνα

Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ.doc

Κατεβάστε τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς:

α) Αίτηση, β) Συνοδευτική Επιστολή, γ) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα  και δ) Δήλωση Συναίνεσης. Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση job.caritas1@caritas.gr και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης ΔΠΔ- 12/2018 Διερμηνέας Φαρσί/ Πολιτισμικός Διαμεσολαβητής, Αθήνα.

 Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται

η Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2018.

.