Νέα θέση Διερμηνέα Φαρσί στην περιοχή της Λέσβου

Αθήνα, 20/11/2018

Αριθ. Πρωτ.: 664/2018

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ

ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ ΦΑΡΣΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ 

ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

_______________________

 

Κάριτας Ελλάς, Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο,Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και Μη Κυβερνητική Οργάνωση, που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Καποδιστρίου 52, Πλατεία Βάθης, Φορέας της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα για την Ποιμαντική της Φιλανθρωπίας, της Αγαθοεργίας και της Κοινωνικής Συμπαράστασης, που εμπνέεται από την Κοινωνική Διδασκαλία της Καθολικής  Εκκλησίας και από τις εμπειρίες και ελπίδες των ανθρώπων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, υφίστανται στερήσεις, είναι περιθωριοποιημένοι και ζουν σε συνθήκες φτώχειας και που βοηθά χωρίς διακρίσεις άτομα που έχουν ανάγκη, ενεργώντας δυνάμει σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου και λαβαίνοντας υπόψη της τα όσα ορίζονται στα άρθρα 2, 3, 4, 11 και 17 του Καταστατικού της,

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Τ Τ Ε Ι

την πλήρωση μίας (1) θέσης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου έργου με πλήρη απασχόληση και με την ειδικότητα: «ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ ΦΑΡΣΙ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ για την περιοχή της Λέσβου» ο οποίος θα απασχοληθεί στο αναφερόμενο Φιλανθρωπικό Σωματείο με την επωνυμία «Κάριτας Ελλάς», στο παρακάτω περιγραφόμενο σε περίληψη Έργο:

Τίτλος Έργου:  «Μετάβασις P.528-001/2018» – Συμμετοχή, ενίσχυση και κοινωνική ένταξη προσφύγων/μεταναστών στην Ελλάδα

Σύντομη Περιγραφή:

Βασικός στόχος του Έργου είναι η παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης συμπεριλαμβανομένων κοινωνικών, εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων ενσωμάτωσης σε γειτονιές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης όπως επίσης και μέσα σε επίσημες ανοιχτές δομές φιλοξενίας προσφύγων στη Λέσβο.

1.- Επιλογή και Πρόσληψη

Η επιλογή και στη συνέχεια η πρόσληψη του θα γίνει από την Εκτελεστική Επιτροπή της Κάριτας Ελλάς, ανάμεσα σε άτομα που θα έχουν από πριν αξιολογηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία θα εξετάσει και τα δικαιολογητικά που θα έχουν καταθέσει οι υποψήφιοι και οι οποίοι θα  έχουν κληθεί σε συνέντευξη από την Επιτροπή αυτή, όπως ειδικότερα ορίζεται στην αριθ. 19 / 16-5-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κάριτας Ελλάς. Θα επιλεγεί ο/η  υποψήφιος/α, του/της οποίας τα τυπικά, τα ουσιαστικά και τα άλλα, κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης, προσόντα, υπερτερούν έναντι αυτών των άλλων υποψηφίων.

2.-  Αριθμός θέσεων Εργασίας

Μία (1)

3.- Ειδικότητα

Διερμηνέας Φαρσί – Πολιτισμικός Διαμεσολαβητής/τρια

4.- Σύμβαση Εργασίας

α) Είδος Σύμβασης: Σύμβαση Εξαρτημένης Εργασίας Ιδιωτικού  Δικαίου Ορισμένου  Έργου.

β) Ημέρες και ώρες απασχόλησης: Όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 9 π.μ. έως 5 μ.μ.

5.- Φορέας απασχόλησης

Το Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο – Μ.Κ.Ο με την επωνυμία «Κάριτας Ελλάς» – Αθήνα

6.- Αντικείμενα εργασιών 

 • Ο/Η Διερμηνέας Φαρσί – Πολιτισμικός Διαμεσολαβητής/τρια εργάζεται ως διερμηνέας της ομάδας σε κάθε σημείο όπου υλοποιείται το έργο.
 • Μεταδίδει επακριβώς το περιεχόμενο και το ύφος της προφορικής επικοινωνίας.
 • Μεταφράζει έγγραφα στις απαιτούμενες γλώσσες.
 • Συνεργάζεται στενά σε καθημερινή βάση με το προσωπικό και όλους τους ωφελούμενους
 • Υποστηρίζει όλο το προσωπικό ώστε να επικοινωνεί με τους ωφελούμενους του έργου και όταν κρίνεται απαραίτητο με όλους όσους συμμετέχουν σε δραστηριότητες του έργου
 • Παρέχει υπηρεσίες μετάφρασης / διερμηνείας λαμβάνοντας υπόψη τις πολιτισμικές
 • διαφορές (πολιτισμικός διαμεσολαβητής)
 • Παρέχει υποστήριξη σε όλη την ομάδα υλοποίησης του έργου
 • Συμμετέχει σε όλες τις συνεδρίες και συναντήσεις με τους ωφελούμενους (δραστηριότητες του καθημερινού προγράμματος, επισκέψεις, ταξίδια, έρευνες κ.λπ.)
 • Είναι διαθέσιμος/η και πρόθυμος/η να εργαστεί σε Δομές Φιλοξενίας εντός Λέσβου
 • Ο/Η Διερμηνέας Φαρσί – Πολιτισμικός Διαμεσολαβητής/τρια συνεργάζεται στενά με τον Τοπικό Συντονιστή, την ομάδα έργου καθώς και τον Υπεύθυνο Προγράμματος, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή πρόοδος και ανάπτυξη των δράσεων του Προγράμματος σε τοπικό επίπεδο.

7.- Εργασιακό Περιβάλλον

Η εργασία πραγματοποιείται στην Λέσβο.

8.- Αποποίηση ευθύνης

Η παρούσα περιγραφή εργασιακής θέσεως, δεν συνιστά διεξοδική λίστα ικανοτήτων, προσπάθειας, καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με τη θέση αυτή.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • Αναγνωρισμένο Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Πτυχίο μετάφρασης και διερμηνείας θα θεωρηθεί πλεονέκτημα
 • Προηγούμενη εμπειρία σε σχετική με το αντικείμενο θέση και ιδιαίτερα σε πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής στήριξης θα συνεκτιμηθεί.
 • Τουλάχιστον δύο (2) έτη εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση.
 • Άριστη ή πολύ καλή γνώση χειρισμού της Ελληνικής σε γραπτό και προφορικό λόγο.
 • Εμπειρία εργασίας με πρόσφυγες και μετανάστες.
 • Έγκυρη άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα / Δυνατότητα κατά νόμο εργασίας στην Ελλάδα.
 • Πολιτισμική ευαισθησία και άριστες επικοινωνιακές ικανότητες.
 • Ομαδική εργασία, ευελιξία.
 • Ικανότητα εργασίας σε ένα απαιτητικό περιβάλλον.
 • Ικανότητα σύνταξης σύντομων αναφορών.
 • Πλήρης γνώση και εκτίμηση του Οράματος και της Αποστολής της Κάριτας Ελλάς, περιλαμβανομένης της εξοικείωσης με την Κοινωνική Διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας

 Υποβολή Αίτησης υποψηφιότητας και άλλων δικαιολογητικών

    Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς: α)Αίτηση, β) Συνοδευτική Επιστολή, γ) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα με την όποια προϋπηρεσία τους, σε επιμορφωτικά Σεμινάρια, την απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λ.π. και άλλα κατά την κρίση τους χρήσιμα βιογραφικά  στοιχεία για την τεκμηρίωση των τυπικών τους προσόντων και δ)Δήλωση Συναίνεσης. Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση job.caritas3@caritas.gr και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης ΔΠΔΦ 12/2018 – Διερμηνέας Φαρσί – Πολιτισμικός Διαμεσολαβητής/τρια- Πρόγραμμα Μετάβασις- Λέσβος.

Καταληκτική προθεσμία παραλαβής από τη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών ορίζεται η Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι που θα υποβάλλουν υποψηφιότητα για τη θέση του/της διερμηνέα Φαρσί – Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή/τριας, πρέπει να έχουν άδεια να εργαστούν στην Ελλάδα την περίοδο που καταθέτουν την Αίτησή τους και τα λοιπά δικαιολογητικά ή με δυνατότητα ανανέωσης, τουλάχιστον, για όσο διάστημα θα προβλέπει η Σύμβαση Εργασίας τους.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί οφείλει να προσκομίσει τα έγγραφα που θα του  ζητηθούν από τα αρμόδια όργανα της Κάριτας Ελλάς.

Η παρούσα Προκήρυξη δημοσιεύεται στο Δελτίο Ημερήσιας Ενημέρωσης (Δ.Η.Ε.) του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Συνόδου της Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδας, στα Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης της Κάριτας Ελλάς, στις Κάριτας των Καθολικών Εκκλησιαστικών Επαρχιών της Ελλάδας και σε Ιστοσελίδες ανεύρεσης εργασίας.

Αντίγραφο της παρούσας Προκήρυξης, καθώς και Έντυπο για τη συμπλήρωση της Αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της Κάριτας Ελλάς www.caritas.gr ή να παραλάβουν από το Γραφείο της Γραμματείας της Κάριτας Ελλάς, καθ΄ όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας και από τις ώρες 9 π.μ. έως 2 μ.μ.

Ο Πρόεδρος

της Κάριτας Ελλάς

     Πατέρας Αντώνιος Βουτσίνος

Ιερέας

Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ

Κατεβάστε τη  ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ