Νέα θέση Διερμηνέα Σοράνι – Κιρμαντζί / Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή στη Θεσσαλονίκη

Η Κάριτας Ελλάς αναζητά Διερμηνέα Σοράνι – Κιρμαντζί / Πολιτισμικό Διαμεσολαβητή για την περιοχή της Θεσσαλονίκης. 

Διαβάστε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ ΣΟΡΑΝΙ_ΚΙΡΜΑΝΤΖΙ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CRS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 02.19

Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ.doc

Κατεβάστε τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς:

α) Αίτηση, β) Συνοδευτική Επιστολή, γ) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα  και δ) Δήλωση Συναίνεσης. Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση job.caritas2@caritas.gr και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης: 

ΔΣΚ 02/2019– Διερμηνέας Σοράνι – Κιρμαντζί / Πολιτισμικός Διαμεσολαβητής, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ  – ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ / URBAN SHELTER PROJECT

 Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2019.