ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Η Κάριτας Ελλάς αναζητα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε την προκήρυξη: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ_Livelihoods

Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ_2019

Κατεβάστε τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς:

α) Αίτηση, β) Συνοδευτική Επιστολή, γ) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα  και δ) Δήλωση Συναίνεσης. Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση job.caritas1@caritas.gr και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης ΕΚΠ/12/19.

Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών ορίζεται η Κυριακή 5 Ιανουαρίου 2020.