Νέα θέση εργασίας στην Κάριτας Ελλάς

Υπάλληλο ψηφιακού μάρκετινγκ και υποστήριξης τμήματος Εξεύρεσης Πόρων για την περιοχή της Αθήνας αναζητά η Κάριτας Ελλάς στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνική και Οικονομική Ένταξη Προσφύγων και Μεταναστών στην περιοχή της Αττικής.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς: α) Αίτηση, β) Συνοδευτική Επιστολή, γ) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα με την όποια προϋπηρεσία τους, σε επιμορφωτικά Σεμινάρια, την απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λ.π. και άλλα κατά την κρίση τους χρήσιμα βιογραφικά  στοιχεία για την τεκμηρίωση των τυπικών τους προσόντων και δ) Δήλωση Συναίνεσης. Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση job.caritas2@caritas.gr και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης ΥΨΜ /2018 – «Υπάλληλος ψηφιακού μάρκετινγκ και υποστήριξης τμήματος Εξεύρεσης Πόρων» Πρόγραμμα «Κοινωνική και Οικονομική Ένταξη Προσφύγων και Μεταναστών στην περιοχή της Αττικής»

Καταληκτική προθεσμία παραλαβής από τη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών ορίζεται η Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018.

Δείτε την προκήρυξη ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ

Κατεβάστε τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ