Νέα θέση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Η Κάριτας Ελλάς αναζητά οικονομικό υπεύθυνο για τη διαχείριση Προγραμμάτων για την περιοχή της Αθήνας. 

Διαβάστε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ.doc

Κατεβάστε τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς:

α) Αίτηση, β) Συνοδευτική Επιστολή, γ) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα  και δ) Δήλωση Συναίνεσης. Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση job.caritas5@caritas.gr και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης: 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 02/2019

 Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019.