Παράταση της προκήρυξης για ανάπτυξη κοινωνικών επιχειρήσεων μέσω ELBA

Την παράταση έως τις 10 Φεβρουαρίου της προκήρυξης για ανάπτυξη κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, μέσω του προγράμματος ELBA, ανακοινώνει η Κάριτας Ελλάς.

Το πρόγραμμα ELBA – Ανάπτυξη κοινωνικής οικονομίας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη υλοποιείται από το δίκτυο 7 εθνικών Κάριτας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Χρηματοδοτείται από τις Κάριτας Γαλλίας – Secours Catholique, Κάριτας Ισπανίας, Κάριτας Ιταλίας και Catholic Relief Services (CRS) για την επίτευξη των ακόλουθων στόχων:

1. Να εμπλουτιστεί η γνώση για την Κοινωνική Οικονομία στην Νοτιοανατολική Ευρώπη

2. Να αναπτυχθούν Κοινωνικές Επιχειρήσεις στην Νοτιοανατολική Ευρώπη

3. Να αναπτυχθεί ένα κατάλληλο οικοσύστημα για Κοινωνική Οικονομία, μέσα από την αναζωογόνηση κοινοτήτων στην Νοτιοανατολική Ευρώπη

4. Να ασκηθεί πίεση στα τοπικά θεσμικά όργανα για την έγκριση κατάλληλης νομοθεσίας για την κοινωνική οικονομία

Ορισμός της «Κοινωνικής Επιχείρησης» για το πρόγραμμα ELBA

«Κοινωνική Επιχείρηση» είναι κάθε μη κυβερνητική οντότητα που έχει ως στόχο την επιδίωξη του κοινού καλού και της κοινωνικής συνοχής, μέσω της παραγωγής αγαθών ή υπηρεσιών ικανών να αποφέρουν κέρδη. Η κοινωνική επιχείρηση χρησιμοποιεί το κέρδος προς όφελος της ίδιας της επιχείρησης ή της τοπικής κοινότητας, προκειμένου να επιτύχει οικονομική βιωσιμότητα καθώς και περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους. Το κέρδος δεν διανέμεται ως μερίσμα ούτε χρησιμοποιείται για άλλους ιδιωτικούς σκοπούς. Η κοινωνική επιχείρηση στοχεύει στην ανταπόκριση στις ανάγκες και επιθυμίες της κοινότητας μέσω μιας καινοτόμου προσέγγισης, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή, ευνοώντας τις δυνατότητες απασχόλησης και την κοινωνική ένταξη των ευάλωτων ομάδων, σύμφωνα με τις αξίες και τις αρχές της Καθολικής Κοινωνικής Διδασκαλίας.

Στόχοι της παρούσας Προκήρυξης

Γενικός στόχος – Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στην ανάπτυξη των κοινωνικών επιχειρήσεων στην ΕΛΛΑΔΑ (στόχος αριθ. 2 του ELBA).

Ειδικοί στόχοι – Μέσω των επιχορηγήσεων που παρέχονται με την παρούσα προσφορά, ο αιτών πρέπει να επιτύχει έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους ειδικούς στόχους:

· Να ενισχύσει την επιχειρηματική δομή νεοσύστατων επιχειρήσεων ή υφιστάμενων κοινωνικών επιχειρήσεων

· Να δημιουργήσει νέες εργασιακές ευκαιρίες για ευάλωτα άτομα

· Να προτείνει επαγγελματική κατάρτιση και σχέδιο ένταξης για την κοινωνική και εργασιακή ενσωμάτωση ευάλωτων ατόμων.

Ποσό της επιχορήγησης

Το συνολικό ποσό του Ταμείου Κοινωνικών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι 15.000 €.

Κανόνες επιλεξιμότητας για τους αιτούντες – Ποιος μπορεί να υποβάλει

Οι επιλέξιμοι υποψήφιοι μπορούν να είναι οποιεσδήποτε υφιστάμενες και καταχωρισμένες κοινωνικές επιχειρήσεις ή να προτείνουν την ίδρυση νέων κοινωνικών επιχειρήσεων. Οι επιλέξιμοι υποψήφιοι μπορεί να είναι οποιοσδήποτε νομικός και μη κυβερνητικός φορέας που σχεδιάζει να ξεκινήσει και να καταγράψει τις προτάσεις τους ως νέες κοινωνικές επιχειρήσεις.

Οι Εθνικές Κάριτας δεν είναι επιλέξιμες ως υποψήφιες καθώς ο ρόλος τους είναι υποστηρικτικός προς την κοινωνική οικονομία στη χώρα, διασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες σε όλους τους επιλέξιμους φορείς.

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι δαπάνες που θεωρούνται επιλέξιμες για κάθε πρόταση είναι:

• Αγορά (ή ενοικίαση) εξοπλισμού και υλικού για την επιχείρηση.

• Υπηρεσίες και συμβουλές για την επιχείρηση.

• Συντήρηση του εξοπλισμού.

• Το κόστος marketing και διαφήμισης.

• Γενικές δαπάνες των επιχειρήσεων (το μέγιστο στο 20% του συνολικού ποσού της επιχορήγησης).

• Αγορά γης ή κτιρίων (το μέγιστο στο 60% του συνολικού ποσού της επιχορήγησης).

• Μισθοί των στελεχών της διοίκησης ή των εργαζομένων, πρακτική εξάσκηση (το μέγιστο στο 50% του συνολικού ποσού της επιχορήγησης).

• Εκπαίδευση και κατάρτιση για τη διοίκηση και τους εργαζομένους (το μέγιστο στο 50% του συνολικού ποσού της επιχορήγησης).

• Διοικητικές δαπάνες (το μέγιστο στο 5% του συνολικού ποσού της επιχορήγησης).

Τα έξοδα είναι επιλέξιμα αν προκύψουν μετά την έναρξη της πρότασης, δηλαδή από την ημέρα που τα χρήματα μεταφέρθηκαν στον τραπεζικό λογαριασμό του αιτούντος.

Δεν υπάρχουν όρια σχετικά με τους τομείς δράσης των κοινωνικών επιχειρήσεων (π.χ. γεωργία, βιοτεχνία, προϊόντα πληροφορικής, τουρισμός, υπηρεσίες …).

Διάρκεια της πρότασης

Το μέγιστο επιτρεπόμενο χρονικό όριο για την υλοποίηση της πρότασης είναι 12 μήνες.

Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν η Κοινωνική Επιχείρηση ασχολείται με εποχιακές δραστηριότητες (π.χ. γεωργία, τουρισμός), η διάρκεια της υλοποίησης μπορεί να είναι μεγαλύτερη, αν είναι δεόντως αιτιολογημένη.

Ποσό της επιχορήγησης

Το ανώτατο επιτρεπτό ποσό της επιχορήγησης για την ίδρυση νέας κοινωνικής επιχείρησης ανέρχεται σε 15.000,00 ευρώ.

Το μέγιστο επιτρεπτό ποσό της επιχορήγησης για την υποστήριξη μιας ήδη υφιστάμενης κοινωνικής επιχείρησης ανέρχεται σε 5.000,00 ευρώ.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει το δικαίωμα να αποφασίσει να χορηγήσει στον αιτούντα μικρότερο ποσό από το απαιτούμενο, σε περίπτωση που κάποιο κόστος θεωρηθεί ότι δεν συμφωνεί με τους σκοπούς της Προκήρυξης ή σε περίπτωση οποιουδήποτε άλλου δεόντως αιτιολογημένου λόγου.

Υποχρεώσεις επιχορηγούμενων Κοινωνικών Επιχειρήσεων

Οι επιχορηγούμενες κοινωνικές επιχειρήσεις θα αντιπροσωπεύουν καλές πρακτικές στην κοινωνική οικονομία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Γι αυτό, εφόσον επιχορηγηθούν, είναι υποχρεωμένες:

· να συμμετέχει ενεργά στις διάφορες δραστηριότητες που προτείνονται από το έργο ELBA σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Το προσωπικό της ELBA και οι εθνικοί συντονιστές θα γνωστοποιήσουν τους τρόπους συμμετοχής (όπως συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες ή επισκέψεις μελέτης, δραστηριότητες επανατροφοδότησης, ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας, κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων και άλλες).

· να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία Καθοδήγησης και Παρακολούθησης της κοινωνικής επιχείρησης που προτείνουν οι Εθνικοί Συντονιστές και το προσωπικό της ELBA, σύμφωνα με τις αρχές της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και της διαφάνειας. Η κοινωνική επιχείρηση συμφωνεί να μοιραστεί πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξή της με βάση τα πρότυπα καθοδήγησης και παρακολούθησης που παρέχει το προσωπικό της ELBA. Δεσμεύεται ως προς τη σωστή συμπλήρωση της τεκμηρίωσης που απαιτείται για την Καθοδήγηση και την Παρακολούθηση (όπως το Business Canvas Model και άλλα). Ειδικότερα, η Κοινωνική Επιχείρηση θα θέσει στη διάθεση του προσωπικού της ELBA, κατόπιν αιτήματος, πλήρη οικονομικά και δημοσιονομικά αρχεία (όχι μόνο τα οικονομικά στοιχεία της επιχορήγησης).

Πώς να κάνετε αίτηση

Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν συμπληρώνοντας το συνημμένο έντυπο αίτησης.

Παρακαλώ φροντίστε να χρησιμοποιήσετε και να συμπληρώσετε τα διαφορετικά Έντυπα Αιτήσεων, σε περίπτωση που ο αιτών είναι μια υπάρχουσα κοινωνική επιχείρηση (Έντυπο Αίτησης 1) ή αν ξεκινά μια κοινωνική επιχείρηση (Έντυπο Αίτησης 2)

Οι προτάσεις πρέπει να είναι γραμμένες στην αγγλική γλώσσα.

Για αγορές άνω των 2.000 ευρώ, θα πρέπει επίσης να επισυνάπτονται προτιμολόγια ή συμβάσεις.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει αίτηση με μία μόνο πρόταση σε αυτή την Προκήρυξη.

Προθεσμία υποβολής αίτησης

Οι προτάσεις, μετά την παράταση, πρέπει να υποβληθούν έως την 10η Φεβρουαρίου 2018 και να κοινοποιηθούν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Εθνικού Συντονιστή της ΕLΒΑ (ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ,  svlachos@caritasdemo4.99idesign.com). Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 0030 6975839635 ή στο 0030 2109221002.

Φάση αξιολόγησης

Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν από μια επιτροπή εξωτερικής αξιολόγησης, η οποία θα αποτελείται από προσωπικό και εμπειρογνώμονες από τους χρηματοδοτικούς οργανισμούς της ELBA.

Η αξιολόγηση θα παρέχεται σύμφωνα με τα κριτήρια και τα αποτελέσματα του Πλαισίου Αξιολόγησης (βλ. Παρακάτω).

Όλοι οι Υποψήφιοι θα ενημερωθούν από τη διοίκηση της ELBA για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, λαμβάνοντας γραπτές ανατροφοδοτήσεις τόσο σε περίπτωση θετικού όσο και αρνητικού αποτελέσματος, το αργότερο στις 15 Μαρτίου 2018.

Φάση Ανάθεσης και Υποβολής Αναφορών

Τα κονδύλια που σχετίζονται με το Ταμείο Κοινωνικών Επιχειρήσεων θα αποστέλλονται από το προσωπικό του ELBA στον τραπεζικό λογαριασμό των Εθνικών Κάριτας. Μετά από αυτό, θα υπογραφεί ένα Μνημόνιο Κατανόησης (ή μια Σύμβαση) μεταξύ του αιτούντος που επιλέχτηκε (ή των αιτούντων που επιλέχθηκαν) και των εθνικών Caritas, οι οποίες θα μεταβιβάσουν την εγκεκριμένη επιχορήγηση βάσει των συμφωνημένων διαδικασιών.

Η Εθνική Κάριτας καθορίζει τις διαδικασίες χρηματοδότησης και υποβολής εκθέσεων με την επιχορηγούμενη Κοινωνική Επιχείρηση, σύμφωνα με τις γενικές κατευθύνσεις που παρέχει η διευθύνουσα ομάδα του ELBA και σύμφωνα με την τοπική νομοθεσίας και τις διαδικασίες.

Η Εθνική Κάριτας θα ενημερώνει την Ομάδα Διεύθυνσης του ELBA για τη χρήση των κεφαλαίων το αργότερο ένα μήνα μετά το τέλος της υλοποίησης των δραστηριοτήτων που παρέχονται μέσω αυτού του διαγωνισμού.

Για να δείτε τις οδηγίες πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την αίτηση χρηματοδότησης για υφιστάμενες κοινωνικές επιχειρήσεις πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την αίτηση χρηματοδότησης για νέες κοινωνικές επιχειρήσεις πατήστε εδώ

 

Tender for developing social enterprises in Greece

The project ELBA – Developing social economy in South East Europe is implemented by the network of 7 national Caritas in South East Europe. It is financed by Caritas France – Secours Catholique, Caritas Spain, Caritas Italiana and CRS for the achievement of the following objectives:

1.       To increase the knowledge about Social Economy in South East Europe

2.       To develop the Social Enterprises in South East Europe

3.       To develop a proper ecosystem for Social Economy, by animating communities in South East Europe

4.       To lobby toward the local institutions for the approval of adequate laws on Social Economy

Definition of “Social enterprise” for the project ELBA

«Social Enterprise» is any non-governmental entity that aims at pursuing the common good and the social cohesion, through the production of goods or services able to generate a profit. The Social Enterprise use the profit for the benefit of the enterprise itself or of the local community, in order to achieve economic sustainability as well as environmental and social goals. The profit is not distributed as dividends or used for other private purposes. The Social Enterprise aims at responding to community needs and desires through an innovative approach, encouraging the participation, favoring the employment possibilities and the social-work inclusion of vulnerable groups, in line with the values and principles of Catholic Social Teaching.

Objectives of this Tender

General objective – This Tender aims at developing the Social Enterprises in GREECE (ELBA objective nr. 2).

Specific objectives – Through the grants provided with this Tender, the Applicant should achieve one or more of the following specific objectives:

·         To strengthen the business structure of start-ups or existing Social Enterprises;

·         To create new jobs opportunities for vulnerable people;

·         To propose vocational trainings and inclusion plan for the social and labor integration of vulnerable people.

Amount of the grant

The total amount of the Fund for the Social Enterprises in GREECE is 15.000 EUR.

Eligibility rules for the applicants – Who can apply

Eligible Applicants can be any already existing and registered Social Enterprises or, for the start-up of new Social Enterprises, the eligible Applicants can be any legal and non-governmental entity that is planning to launch and register their proposals as a new Social Enterprises.

The National Caritas is not eligible as Applicant; its role is the one of promoter of Social Economy in the country, guaranteeing equal opportunities to all the eligible actors.

Eligible costs

The costs considered eligible for any proposal are:

·       Purchase (or rent) of equipment and material for the enterprise;

·       Services and consultancies for the enterprise;

·       Maintenance of the equipment;

·       Marketing and advertising costs;

·       General expenses of the enterprises (maximum 20% of the total amount of the grant);

·       Purchase of land or buildings (maximum 60% of the total amount of the grant);

·       Salaries of management or employees, Internships (maximum 50% to the total amount of the grant);

·       Training and education for management and employees (maximum 50% to the total amount of the grant);

·       Administrative costs (maximum 5% to the total amount of the grant).

The expenses are eligible if incurred after the beginning of the proposal, that means starting from the day when the money has been transferred in the bank account of the Applicant.

There are no limits related to the sectors of action of the social enterprises (e.g. agriculture, crafts, IT products, tourism, services…).

Duration of the proposal

The maximum length allowed for the implementation of the proposal is 12 months.

Only in exceptional cases, when the Social Enterprise is working on seasonal activities (e.g. agriculture, tourism), the length of the implementation can be longer, if duly justified.

Amount of the grant

The maximum amount of the grant allowed for the start-up of a new Social Enterprise is EUR 15.000,00.

The maximum amount of the grant allowed for the support of an already existing Social Enterprise is EUR 5.000,00.

The Evaluation Committee has the right to decide to grant an Applicant with a lower amount than required, in case some costs are considered not in line with the purposes of the Tender or in case of any other duly justified reason.

Obligations of the granted Social Enterprises

The granted Social Enterprises will represent good practices in social economy in South East Europe.

For this reason, once granted, they are obliged:

·         to actively participate in the different activities proposed by ELBA project at national and regional levels. The ELBA staff and the National Coordinators will communicate the ways of involvement (such as participation to trainings or study visits, follow-up activities, sharing experiences and know-how, capitalization of the results, and others);

·         to actively participate in the process of Mentoring and Monitoring of the Social Enterprise proposed by National Coordinators and ELBA staff, according to principles of mutual trust and transparency. The Social Enterprise agrees to share information about its own development on the base of the Mentoring and Monitoring templates provided by the ELBA staff. It is committed in filling properly the documentation required for the Mentoring and Monitoring (such as the Business Canvas Model, and others). In particular, the Social Enterprise will make available its complete budget and financial records (not just the financial documentation for the grant itself) to ELBA staff upon request.

How to apply

The proposals must be submitted filling the Application Form attached.

Please take care of the different Application Forms to be used and filled, in case the Applicant is an Existing Social Enterprise (Application Form nr. 1) or a Start-Up (Application form nr. 2)

Proposals must be written in English language.

For purchases above 2.000 EUR, pro-forma invoices or contracts should be attached too.

Each Applicant can apply with 1 only proposal to this Tender.

Deadline for applying

The proposals must be submitted by Φεβρθαρυ 10th, 2018 and in c/c to the email address of the ELBA National coordinator (STAMATIOS VLACHOS, svlachos@caritasdemo4.99idesign.com). For further information

please call to the following numbers: 0030 6975839635 or 0030 2109221002.

Evaluation phase

The proposals will be evaluated by an External Evaluation Committee, composed by staff and experts of the ELBA financing organizations.

The evaluation will be provided according to the criteria and scores of the Evaluation Grid (see below).

All the Applicants will be informed by the ELBA management about the results of the evaluation, receiving written feedbacks both in case of positive or negative result, no later than March 15th, 2018.

Contracting phase and Reporting

The funds related to the Fund for Social Enterprises will be sent from ELBA staff to the bank account of the National Caritas. After that, a Memorandum of Understanding (or Contract) will be signed between the awarded Applicant(s) and the National Caritas, that will transfer the approved grant on the base of the agreed procedures.

The National Caritas defines the procedures of financing and reporting with the awarded Social Enterprise, according to the general guidelines provided by ELBA Steering Group and according to the local laws and procedures.

National Caritas will report to ELBA Steering Group the use of funds no later than 1 month after the end of the implementation of the activities granted through this Tender.

For the guidelines click here

Application form for existing enterprises click here

Application form for start-up enterprises click here