Πέντε νέες θέσεις εργασίας στην Κάριτας Ελλάς

Η Κάριτας Ελλάς προκηρύσσει πέντε νέες θέσεις εργασίας για την περιοχή της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του προγράμματος «Αστικού Καταλύματος 2018 – Στέγαση Προσφύγων / Urban Shelter Project 2018.

Πιο συγκεκριμένα αναζητούνται Υπεύθυνος Πεδίου, Κοινωνικός Λειτουργός, Βοηθός Υλοποίησης Προγράμματος, Διερμηνέας – Πολιτισμικός Διαμεσολαβητής Αραβικών και Διερμηνέας – Πολιτισμικός Διαμεσολαβητής Σοράνι-Κιρμαντζί.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς: α) Αίτηση, β) Συνοδευτική Επιστολή, γ) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα με την όποια προϋπηρεσία τους, σε επιμορφωτικά Σεμινάρια, την απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λ.π. και άλλα κατά την κρίση τους χρήσιμα βιογραφικά  στοιχεία για την τεκμηρίωση των τυπικών τους προσόντων και δ) Δήλωση Συναίνεσης. Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση job.caritas2@caritas.gr και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης:

  •  ΥΠ 561 /2018 – Υπεύθυνος Πεδίου, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ 2018 – ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ / URBAN SHELTER PROJECT 2018».
  •  ΚΛ 560/2018 – Κοινωνικός Λειτουργός, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ 2018 – ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ / URBAN SHELTER PROJECT 2018».
  • Για τον/την Βοηθό Υλοποίησης Προγράμματος: ΒΥΠ 559 /2018 – Βοηθός Υλοποίησης Προγράμματος, «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ – ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ / URBAN SHELTER PROJECT 2018».
  • Για τον/την Διερμηνέα Αραβικών: ΔΠΑ 558/2018 – Διερμηνέας Αραβικών /Πολιτισμικός Διαμεσολαβητής, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ 2018 – ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ / URBAN SHELTER PROJECT 2018».
  • Για τον/την Διερμηνέα Σοράνι-Κιρμαντζί: ΔΣΚ 557/2018 – Διερμηνέας Σοράνι-Κιρμαντζί /Πολιτισμικός Διαμεσολαβητής, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ 2018 – ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ / URBAN SHELTER PROJECT 2018».

Καταληκτική προθεσμία παραλαβής από τη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών ορίζεται η Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018.

Δείτε την΄ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για τη θέση του Υπεύθυνου Πεδίου

Δείτε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για τη θέση του Κοινωνικού Λειτουργού

Δείτε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για τη θέση του Βοηθού Υλοποίησης

Δείτε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για τη θέση του Διερμηνέα Αραβικών

Δείτε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για τη θέση του Διερμηνέα Σοράνι-Κιρμαντζί

Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ

Κατεβάστε τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ