ΝΕΑ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ ΣΟΡΑΝΙ/ΚΙΡΜΑΝΤΖΙ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Η Κάριτας Ελλάς αναζητά Διερμηνείς ΣΟΡΑΝΙ/ΚΙΡΜΑΝΤΖΙ – Πολιτισμικούς Διαμεσολαβητές/τριες.  

Διαβάστε την προκήρυξη:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ ΣΟΡΑΝΙ_ΚΙΡΜΑΝΤΖΙ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – 29.07.2019

Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ_2019

Κατεβάστε τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς:

α) Αίτηση, β) Συνοδευτική Επιστολή, γ) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα  και δ) Δήλωση Συναίνεσης. Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση job.caritas2@caritas.gr και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης:

ΔΠΔΣΚ 08/2019 – Διερμηνέας Σοράνι/Κιρμαντζί – Πολιτισμικός/ή Διαμεσολαβητής/τρια – Πρόγραμμα ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ 2019 – ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ / URBAN
SHELTER PROJECT 2019.

 Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 18 Αυγούστου 2019.