Θέσεις για Διερμηνείς και Κοινωνικό Λειτουργό προκηρύσσει η Κάριτας Ελλάς

Η Κάριτας Ελλάς αναζητεί για την περιοχή της Αθήνας 2 Διερμηνείς Αραβικών, για την περιοχή της Θεσσαλονίκης επίσης 2 Διερμηνείς Αραβικών και 1 Κοινωνικό Λειτουργό για τη Βόρεια Ελλάδα.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς: α) Αίτηση, β) Συνοδευτική Επιστολή, γ) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα με την όποια προϋπηρεσία τους, σε επιμορφωτικά Σεμινάρια, την απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λ.π. και άλλα κατά την κρίση τους χρήσιμα βιογραφικά στοιχεία για την τεκμηρίωση των τυπικών τους προσόντων. Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι:

1.- Να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: job.caritas4@caritasdemo4.99idesign.com και με ένδειξη τους παρακάτω κωδικούς θέσης:

ΔΙΕΡ-ΠΔ 03/2018, Πρόγραμμα «ΕΑ22/2017», Αθήνα – για τις θέσεις Διερμηνέων στην Αθήνα

ΔΙΕΡ-ΠΔ 03/2018, Πρόγραμμα «ΕΑ22/2017», Θεσσαλονίκη – για τις θέσεις Διερμηνέων στη Θεσσαλονίκη

ΚΛ 03/2018 – Κοινωνικός Λειτουργός, Πρόγραμμα ΕΑ22, Βόρεια Ελλάδα – για τον Κοινωνικό Λειτουργό.

2.- Να τα ταχυδρομήσουν με συστημένο φάκελο ή με courier στη διεύθυνση: Κάριτας Ελλάς, Οδός Καποδιστρίου 52, 104 32 – Πλατεία Βάθης, Αθήνα, όπου πάνω στον φάκελο θα αναγράφεται η ένδειξη του κωδικού θέσης όπως αναφέρονται παραπάνω.

3.- Να τα καταθέσουν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο, γραπτώς, από αυτούς άτομο, στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς, Οδός Καποδιστρίου 52, Πλατεία Βάθης, Αθήνα, κατά τις ώρες από 9 π.μ. έως 2 μ.μ. καθ’ όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας.

Στην περίπτωση αποστολής του φακέλου ταχυδρομικώς ή με courier, το εμπρόθεσμο του περιεχομένου του (Αίτηση, Συνοδευτική επιστολή, Βιογραφικό σημείωμα και Φωτοτυπία του Δελτίου Ταυτότητας), κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής (ΕΛΤΑ – COURIER κλπ.), ο οποίος, μετά από την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Καταληκτική προθεσμία παραλαβής από τη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών ορίζεται η Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018 για τις θέσεις στην Αθήνα και η Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018 για τις θέσεις στη Θεσσαλονίκη και στην περιοχή  Βόρεια Ελλάδα.

Για να δείτε την προκήρυξη για τις θέσεις διερμηνέων στην περιοχή της Αθήνας πατήστε εδώ

Για να δείτε την προκήρυξη για τις θέσεις διερμηνέων στην περιοχή της Θεσσαλονίκης πατήστε εδώ

Για να δείτε την προκήρυξη για τη θέση Κοινωνικού Λειτουργού στην περιοχή της Β. Ελλάδας πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την αίτηση πατήστε εδώ