Νέες θέσεις «Υπευθύνων Συντονισμού Δράσεων και Διασύνδεσης με την αγορά εργασίας»

Η Κάριτας Ελλάς αναζητά «Υπεύθυνους/η Συντονισμού Δράσεων και Διασύνδεσης με την αγορά εργασίας»

Διαβάστε τις προκηρύξεις εδώ:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIVELIHOODS – ΑΤΤΙΚΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIVELIHOODS – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ.doc

Κατεβάστε τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς:

α) Αίτηση, β) Συνοδευτική Επιστολή, γ) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα  και δ) Δήλωση Συναίνεσης. Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση job.caritas1@caritas.gr και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης: 

Για Αττική : ΥΣΔΔ 06/2019 – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
LIVELIHOODS, ΑΤΤΙΚΗ.

Για Θεσσαλονίκη : ΥΣΔΔ 06/2019 – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
LIVELIHOODS, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

 Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται  Κυριακή 16 Ιουνίου 2019.