Νέα θέση ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ / ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΔΙΟΥ

Η Κάριτας Ελλάς αναζητά ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ / ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑΣ ΠΕΔΙΟΥ για την περιοχή της Χίου. 

Διαβάστε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΤΟΠΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ _ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΠΕΔΙΟΥ – ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΧΙΟΣ

Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ.doc

Κατεβάστε τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς:

α) Αίτηση, β) Συνοδευτική Επιστολή, γ) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα  και δ) Δήλωση Συναίνεσης. Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση job.caritas4@caritas.gr και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης: ΣΠΧ 324/2019 

 Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται Δευτέρα 3 Ιουνίου 2019.