ΝΕΑ ΘΕΣΗ BΟΗΘΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ & ΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Η Κάριτας Ελλάς αναζητά «Βοηθό Υπεύθυνου Παρακολούθησης, Αξιολόγησης, Λογοδοσίας &
Γνώσης Προγραμμάτων» (Monitoring, Evaluation, Accountability & Learning Assistant)  για το Πρόγραμμα HELIOS II

Διαβάστε την προκήρυξη:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΒΟΗΘΟΣ MEAL – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HELIOS II – 16.07.2019

Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ_2019

Κατεβάστε τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς:

α) Αίτηση, β) Συνοδευτική Επιστολή, γ) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα  και δ) Δήλωση Συναίνεσης. Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση job.caritas4@caritas.gr και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης: ΒΟΗΘΟΣ ΜΕΑL 07/2019 – «Βοηθός Υπεύθυνου Παρακολούθησης, Αξιολόγησης, Λογοδοσίας & Γνώσης Προγραμμάτων»,
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HELIOS II».

 Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Τρίτη 23 Ιουλίου 2019.