ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (CASE MANAGERS)

Η Κάριτας Ελλάς αναζητά Υπεύθυνους Διαχείρισης Υποθέσεων (Case Managers) για την περιοχή της Θεσσαλονίκης . 

Διαβάστε την προκήρυξη:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ _ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ_10.09.19

Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ_2019

Κατεβάστε τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς:

α) Αίτηση, β) Συνοδευτική Επιστολή, γ) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα  και δ) Δήλωση Συναίνεσης. Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση job.caritas2@caritas.gr και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης:

ΥΔΥ 09/2019 – Υπεύθυνος Διαχείρισης  Υποθέσεων, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ 2019 – ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ / URBAN SHELTER
PROJECT 2019.

*Καταληκτική προθεσμία παραλαβής από τη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς των αιτήσεων και των αντίστοιχων
δικαιολογητικών, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, ορίζεται η Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2019.