ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

Η Κάριτας Ελλάς αναζητά Υπεύθυνο Πεδίου. 

Διαβάστε την προκήρυξη:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΕΔΙΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ – ΑΘΗΝΑ 31.07.2019

Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ_2019

Κατεβάστε τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς:

α) Αίτηση, β) Συνοδευτική Επιστολή, γ) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα  και δ) Δήλωση Συναίνεσης. Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση job.caritas1@caritas.gr και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης:

ΥΠ 08/2019 – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΕΔΙΟΥ,
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ 2019 – ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ / URBAN SHELTER PROJECT 2019»

 Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Κυριακή 18 Αυγούστου 2019.