ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ/ΗΣ ΠΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ (ΦΑΡΣΙ)

Η Κάριτας Ελλάς αναζητά Yπεύθυνο/η Πεδίου και Διασύνδεσης (Φαρσί)

Διαβάστε την προκήρυξη:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_539_ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΑΡΣΙ

Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ_2019

Κατεβάστε τη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς:

α) Αίτηση, β) Συνοδευτική Επιστολή, γ) Πλήρες Βιογραφικό τους Σημείωμα στην ελληνική γλώσσα  και δ) Δήλωση Συναίνεσης. Τα δικαιολογητικά αυτά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι/ες να τα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση job.caritas6@caritas.gr και με ένδειξη τον κωδικό της θέσης: ΥΠΔΦ/09/19.

Καταληκτική προθεσμία παραλαβής από τη Γραμματεία της Κάριτας Ελλάς των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, ορίζεται η Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου 2019.