Ενσωμάτωση

Τίτλος προγράμματος: Πρόγραμμα για μετάβαση σε καταφύγια και ενσωμάτωση (πιλοτικό)

Διάρκεια: 1/7/2017 – 31/12/2017

Προϋπολογισμός: 69.445,50 €

Χρηματοδότηση: CRS και διεθνείς δωρητές

Συνεργασία: CRS / Κάριτας Ελλάς / Κάριτας Αθήνας

Στόχος: Να καταστήσει δυνατό για τις οικογένειες να εγκατασταθούν ως ενεργά μέλη της ελληνικής κοινωνίας

Για τους υποψήφιους για μετεγκατάσταση και τους αιτούντες άσυλο, σκοπός του πιλοτικού αυτού προγράμματος είναι να αποκτήσουν ουσιαστική γνώση, πληροφορίες και ικανότητες για οικονομική και κοινωνική ενσωμάτωση στην Ελλάδα ή στη χώρα μετεγκατάστασής τους.

Για τους αιτούντες άσυλο και τους αναγνωρισμένους ως πρόσφυγες, να εξασφαλίζουν ένα εισόδημα προκειμένου να βοηθηθεί ο προσφυγικός πληθυσμός να γίνει αυτοδύναμος και να ενσωματωθεί στην ελληνική κοινωνία τόσο σε κοινωνικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο.