Κοινωνική Στήριξη

Τίτλος προγράμματος: «Κοινωνικές Υπηρεσίες και Στήριξη των μέσων διαβίωσης ευάλωτων προσφύγων, μεταναστών και Ελλήνων»

Διάρκεια: 1/1/2018 – 31/08/2018

Προϋπολογισμός: 437.021 €

Χρηματοδότηση: Κάριτας Ελβετίας

Περιοχές υλοποίησης: Αθήνα (Ταρέλλα 3)

Ευάλωτοι πρόσφυγες, μετανάστες και Έλληνες μπορούν να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες και να έχουν πρόσβαση σε ουσιαστικές και περιεκτικές υπηρεσίες για να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα, την αυτοπεποίθησή τους και την ενσωμάτωσή τους στην τοπική κοινότητα.

Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη μέσω της Κοινωνικής Υπηρεσίας. Πρόσβαση σε υπηρεσία Skype για επικοινωνία με την υπηρεσία Ασύλου.  Ατομικές συνεδρίες ψυχολογικής υποστήριξης. Ομάδες ενδυνάμωσης και ψυχοεκπαίδευσης ενηλίκων.

Άτυπη εκπαίδευση ενηλίκων και παιδιών στην Ελληνική γλώσσα, Ενισχυτική διδασκαλία σε μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Εργασιακή Συμβουλευτική: Εξατομικευμένη παρέμβαση μέσω ατομικών συνεδριών, ομάδες ενδυνάμωσης και απόκτησης δεξιοτήτων, τεχνικές αναζήτησης εργασίας, σύνταξη βιογραφικού, παραπομπές σε προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης, σύνδεση με ευκαιρίες απασχόλησης στης αγορά εργασίας, συμβουλευτική.

Κοινωνική ενσωμάτωση: Διαπολιτιστικές δραστηριότητες, Επισκέψεις σε Μουσεία, Εκδρομές, Βιβλιοθήκη

 

Social Services, Livelihood Support, Integration

Social Services and Livelihood Support to Vulnerable Refugees, Migrants and Greeks

Project: » Social Services and Livelihood Support to Vulnerable Refugees, Migrants and Greeks»

 Duration: 1/1/2018 – 31/08/2018

Budget: 437.021 €

Funding: Caritas Switzerland

Area of implementation:  Athens (3, Tarella str.)

Vulnerable refugees, migrants and Greeks can cover their basic needs and have access to essential and integrational services to strengthen their resilience, self-reliance and embeddedness into the local community.

Psychosocial Support through the Social Service, Access to Skype for contact with Asylum, Psychological support, Adults’ Groups for empowerment and psychological education.

Greek language informal education of adults and children. Learning/homework support classes for Secondary Education Students.

Job counseling: intervention through individual sessions, empowerment and skills acquisition groups, job search techniques, CV writing, link to job opportunities in the job market, connection to training and education programs, counseling.

Social Integration: Intercultural Activities, Visits to Museums, Excursions, Library