Πρόγραμμα «ΝΕΟΙ ΚΑΡΙΤΑΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ» – PROGETTO GIOVANI

Γενικός στόχος: Η ενδυνάμωση του δικτύου της Κάριτας Ελλάς και η κινητοποίηση των νέων στις Επαρχιακές Κάριτας. Ειδικότερα στοχεύει:

Στην εκπαίδευση δύο νέων που ορίζονται από  κάθε Επαρχιακή Κάριτας στις αρχές της Κάριτας, του εθελοντισμού, της κοινωνικής προσφοράς και δράσης

Στο συντονισμό κοινών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ώστε, ως «πρεσβευτές» του εθελοντισμού να κινητοποιήσουν άλλους νέους από το τοπικό επίπεδο σε δράσεις και μικρο-προγράμματα κοινωνικής προσφοράς

Στη διοργάνωση μιας συνάντησης σε εθνικό επίπεδο για την ανταλλαγή εμπειριών, καλών πρακτικών

Στην προσφορά μιας «υποτροφίας» και αποστολής στην Ιταλία για πρακτική, μετά από μια διαδικασία επιλογής.

Χρηματοδότηση: Κάριτας Ιταλίας

Προϋπολογισμός:  18.000,00  €

Διάρκεια Προγράμματος: Συνεχής