ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΦΤΩΧΕΙΑ 2018

Η Κάριτας ως ο φορέας της Καθολικής Εκκλησίας για την Ποιμαντική της Φιλανθρωπίας, της Αγαθοεργίας και της Κοινωνικής Συμπαράστασης, έχει ως σκοπό την μετάδοση του μηνύματος της Αγάπης και της Δικαιοσύνης για την ολοκληρωτική εξέλιξη του Ανθρώπου, με ιδιαίτερη έμφαση σε όσους χρήζουν βοηθείας, χωρίς οποιαδήποτε διάκριση.

Για την κοινωνία Αγάπης, Ισότητας και Δικαιοσύνης που οραματιζόμαστε, εστιάζουμε την αποστολή μας σε τρεις άξονες: την Εξάλειψη της Φτώχειας, την Αποκατάσταση της Αξιοπρέπειας και την Προώθηση της Δικαιοσύνης. Καλούμαστε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε όχι μόνο τις συνέπειες της φτώχειας, προσφέροντας τις υπηρεσίες μας στον συνάνθρωπο με ιδιαίτερη έμφαση στον πιο ευάλωτο αυτών, αλλά να αναλύσουμε τη φτώχεια ως ένα
πολυδιάστατο φαινόμενο και να συμμετέχουμε ενεργά στη διαμόρφωση πολιτικών που θα επιφέρουν ριζικές και ουσιαστικές αλλαγές στην εξάλειψη του φαινομένου της φτώχειας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Κάριτας Ελλάς για τρίτη χρονιά παρουσιάζει μια έρευνα για τη φτώχεια κυρίως μέσα από τα μάτια των ανθρώπων που υπηρετήσαμε, με γνώμονα τις παραπάνω αξίες και θέλοντας να διερευνηθούν και να εξηγηθούν τα αίτια και οι συνέπειες της φτώχειας. Για
το 2018 επιλέξαμε να εστιάσουμε στην Εκπαιδευτική Φτώχεια, δηλαδή να αναλύσουμε αν, πώς και πόσο επηρεάζει η εκπαίδευση και το εκπαιδευτικό επίπεδο τη φτώχεια. Το θέμα αυτό ήταν σχεδόν μια λογική συνέχεια της περσινής έκθεσης που εστίασε στους Νέους και τη Φτώχεια
κι όπου είδαμε ότι στην Ελλάδα το υψηλό εκπαιδευτικό και μορφωτικό επίπεδο δεν ήταν απαραίτητα μια εγγύηση (απο)φυγής από συνέπειες της φτώχειας με συνέπεια το τεράστιο μεταναστευτικό κύμα Ελλήνων νέων επιστημόνων προς το εξωτερικό.

 

Στην παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια να διερευνηθούν τομείς όπως η εκπαίδευση και η αγορά εργασίας, καθώς και η επάρκεια των μέτρων που λαμβάνονται για τη στήριξη προς τις ομάδες που επηρεάζονται, στα συγκεκριμένα πεδία. Τέλος μέσα από την έρευνα στο πεδίο,
παρουσιάζονται παραδείγματα και μαρτυρίες ανθρώπων που έχουν βιώσει το φαινόμενο και έχει αντίκτυπο στη ζωή τους.

Κατεβάστε στα ελληνικά την ΕΤΗΣΙΑ_ΕΚΘΕΣΗ_ΦΤΩΧΕΙΑΣ 2018